گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

گزارش تخصصی 2017-11-10 1,019 views

گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

عنوان گزارش : گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۴

چکیده

همه ی معلمان و همکاران من که پایه دوم را تدریس می کنند، اذعان می کنند که در درس ریاضی مبحث ساعت ،محور، اعدادزوج وفرد و…. برای دانش آموزان ونحوه ی آموزش این کاربرای آنها بحثی بسیارمهم است. همه ی همکارانی که دراین پایه تدریس داشته اندمعتقدبودندکه این مباحث تاسالهای بعدی نیزبدرددانش آموزان می خورندوبرخی تجربه های عملی مفیدی داشتند.نظرات آنها رایادداشت نمودم سپس به مطالعه چندکتاب واستفاده ازمطالب یکی دو سایت آموزشی اینترنتی پرداختم.ازبچه ها نیزنظرسنجی کردم که تدریس درمحیط کلاس بهتراست یا حیاط مدرسه سپس با مدیرمدرسه هماهنگی کردم که کدام زنگ ورزش ندارند .تا تدریس رادرحیاط انجام دهم. و بدین وسیله زنگ ریاضی را برای دانش آموزان جذاب و انها را به این درس علاقه مند نمودم . گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

 

مقدمه  طرح موضوع و بیان مساله

ریاضیات بزرگترین میراث بشریت می باشند ، و ایجاد و ابداع آن صرف نظر از قواعد علمی و موارد استعمار از نظمی فکری همانند ادبیات و موسیقی که از مهمترین افتخارات آدمی است در جامعه امروزی به هر شاخه ای از علوم که بنگریم به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر و دخالت ریاضی را می بینیم و کمترین تأثیری که می توان داشته باشد ایجاد نظم افراد است . این شاخه از علوم نیز همانند تعلیم احتیاج به یادگیری مفاهیم ابتدایی و پایین دارد . امروزه اگر علمی را نتوان به زبان ریاضی بیان کرد علم نمی باشد . و این علم چه از لحاظ اقتصادی و اخلاقی حق علوم فراگیران می باشد پس به نظر می رسد با بهره مندی از امکانات و به کار بستن شیوه های مناسب آموزش توسط آموزگاران و با روش های متنوع و جذاب کودکان را به ارزش و اهمیت این درس علاقمند و مطلع نمود .

آموزش ریاضی یعنی هر چیزی که مربوط به آموزش و یادگیری ریاضیات می شود. سابقه آموزش ریاضی بعنوان یک رشته دانشگاهی به کمتر از یک قرن می رسد زمان شروع این رشته از هنگامی بود که آموزش معلمان به دانشگاهها برده شد .

قبل از آنکه به آموزش ریاضیات و راهکارهای آن بپردازیم لازم است که به معرفی ریاضیات بپردازیم ریاضیات چیست و با چه دیدی باید ریاضیات را درک کنیم.ریاضیات پیش آهنگ دانش هاست هر کس که می خواهد درست بیندیشد و بهتر فکر کند ناگزیر است که با ریاضیات آشنا شود. علمای ریاضی و دانشمندان در رشته های مختلف بر این باورند که هر علمی که زیر بنای دانش ریاضی نباشد علم نیست . بر اساس این اندیشه بزرگ باور فرهنگی مربیان ما در این راستا حائز اهمیت بسیار خواهد بودتا بتوانند بستر لازم را برای تعمیق این مؤلفه فراهم نمایند.در چنین شرایطی نظام تعلیم و تربیت می تواند مدعی و منادی احیاء دانش ریاضی بعنوان زیرساخت و مفروضه اصلی در تمامی دروس علوم پایه های تحصیلی باشد. در دنیای امروز علم ریاضی به منزله خون در پیکره عظیم سایر علوم می باشد.آموزش ریاضیات نه تنها یک علم است بلکه الگویی است برای آموزش صحیح سایر علوم .ذهن های خلاق ، مبتکر ،جسور به منظور پاسخگویی به سؤالات پیرامون خود بی شک منتج از یک نظام یافتگی است که ماهیت دانش ریاضی این توانایی را خواهد داشت تا آن را احیا کند.فتح کرات آسمانی ، پرتاب سفینه ها ، ساخت زیر دریایی های هسته ای و ورود به دنیای فرا پیچیده با برخورداری از دهها ، صدها و هزارها تکنولوژی مدرن که هر کدام پاسخگوی بخشی از معضلات جامعه بشری در این هزاره شگرف می باشد.از این رو می توان گفت آموزش صحیح ریاضی یعنی آموزش صحیح همه علوم. بنابرین آموزش ریاضیات از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

بیان مسئله

اززمانی که دانش آموزبوده ام درس ریاضی راخوب جواب داده ولی دربعضی ازمواردکه یاتدریس معلم خوب نبوده دچارمشکل شده وتمامی این مسائل به این مطلب برمی گشت. این مسئله که درزمان های گذشته استفاده ازروشهای فعال تدریس نبوده ویا اززمانی که معلم شده ام دوست داشتم که دانش آموزانم این درس رابه خوبی یادگرفته و برای همیشه به ذهن بسپارند زیراتنهادرسی که اگرآن رایادگرفتی دیگر نیازی به خواندن وپیداکردن اضطراب در شب امتحان آن نداری ولی متأسفانه امروزه چنین نیست.

ازاین رو تصمیم گرفتم با روشهای مختلف آموزش ویادگیری قسمت های مختلف درس ریاضی رایادگرفته وبرای دانش آموزان آن راباروشهای شیرین وجذاب بیان نمایم . ازجمله مسائلی که درپایه دوم ازنظر تمامی همکاران مشکل بوده ویاددهی آن نیازبه حوصله وزمان بیشتری داردبحث )آموزش ساعت وآموزش محورواعداد زوج وفرد( است .لذا تصمیم گرفتم که ازهرطریق ممکن این مطالب راباروشهای مختلف یادداده وتأثیر آنرانیز ببینم.

گزارش تخصصی دین زندگی تقویت تربیت دینی دانش آموزان

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب ……………………….. ، دردبستان …………….. …………… واقع درشهرستان ………………. تدریس می کنم.مدت …………سال و ………….. ماه است که در خدمت آموزش و پرورش هستم ..اکثر اولیای دانش آموزان دارای سوادمحدودی هستند. البته تعدادی نیزازآنهامدارج بالای علمی راگذرانده اندوسطح مالی خانواده ها متوسط است البته برخی نیز سطح مالی پایینی دارند.که به نوبه ی خود فقر فرهنگی رانیز شامل می شود . درضمن فضایی برای آزمایشگاه نیز وجودندارد.ووسایل آزمایشگاه وکمک آموزشی درانبارهستند.که دسترسی به آنها قدری زمان گیرومشکل است .البته بعضی ازوسایل کمک آموزشی باکمک مدیردرکمدهای کلاسی قرارداده شده اند.

ملاک ها ونشانگرهای مربوط به آن

من درکلاس خود ۲۶ نفردانش آموزداشتم .که بسیارفعال وپرجنب وجوش بوده واگرروش تدریست جذاب نباشد چه بسا باصحبت کردن های دونفره هنگام تدریس ویامشغول کردن خودبه مسائلی یواشکی به صورت غیرمستقیم اززیربارمسئولیت وگوش دادن درس ودرنتیجه یادگیری آن شانه خالی کرده وباعث ضعفی درکلاس درس می شوند.

 

مقایسه با شاخص

کلاس های ریاضی به خودی خودکسالت آوروخسته کننده هستند وبرای دانش آموزان پایه های پایین مشکل ترمی شوند ودراین حین لازم است که این کسالت وروحیه خسته کنندگی ازاین کلاسها برداشته شودوبه جای ان روحیه شادوسرزندگی قرارگیرد.

درضمن همیشه تمامی چیزهایی که مابرای تدریس خودنیازداریم دردسترس مانیست واین هنرماست که ازنبودوسایل لازم برای تدریس فعال غول نسازیم بلکه ازکمترین آنها بیشترین استفاده راببریم وقبل ازاینکه دانش آموزان راخلاق کنیم خودخلاق کارهای زیبا باشیم.

اهداف گزارش :

هدف اختصاصی :

جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانه

اهداف جزئی :

  • آموزش ساعت ودقیقه به سبک بازی های کودکانه
  • ثبات وپایداری یادگیری محوربه سبک بازی
  • آموزش ویادگیری جذاب بحث اعدادزوج وفرد
  • احساس رضایت درونی معلم ازآموزش
  • بانشاط سازی آموزشی کلاس درس
  • احساس شادی درونی دانش آموزان دریادگیری

جمع آوری اطلاعات

مساله عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی را با جمعی از همکاران با سابقه در میان گذاشته و با هم به بحث و گفتگو پرداختیم .همه ی همکاران با علاقه ی بسیار در بحث شرکت کردند و نظرات مفیدی ارایه نمودند..با مراجعه به کتاب ها و نشریات گوناگون هم به مطالب جالب و قابل توجه در این زمینه دست یافتم پس از گفتگو های بسیار در زمینه ی علل ضعف و مشکلات یادگیری تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی مطالب جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مشکلاتی که در این باره وجود داشت ،نظیر روش تدریس معلم ،تفاوت های فردی دانش آموزان ،مسائل کمک آموزشی ،محیط فیزیکی کلاس و … فهرست گردید .

– معلمین ما معمولا در کلاس درس متکلم وحده هستند و درس ریاضی که مخصوصا در پایه دوم باید با روش های گوناگون تشریحی،تشبیهی،استفاده از مثال ،تجربه و مشاهده های عینی ،استفاده از مدل و کاوشگری و…( تدریس شود به روش زبانی و قاعده گویی محدود شده است .

– معلم آن طور که باید آموزش لازم را ندیده به طور مثال با اصول یادگیری آشنا نیست که بتواند از آن در امر تدریس بهره گیرد .

– وسایل کمک آموزشی که نقش مهمی در ارائه مفهوم ریاضی دارند به حد کافی در اختیار معلم و دانش آموز نیست . عدم ارتباط ریاضی در پایه های مختلف نقش خود دانش آموز در گیرایی مفاهیم از نظر رشد جسمی و هوش

موانع و مشکلات تدریس ریاضی

در حین مطالعه و جمع آوری اطلاعات در پی مطالبی بودم که مرا در امر تدریس و رفع مشکلات یادگیری کودکان راهنما باشد که به نظریه اسکینر در کتاب نظریه های یادگیری برخوردم او معتقد است یادگیری در صورتی به بهترین وجه انجام می گیردکه

الف ( اطلاعاتی که قرار است آموخته شوند در گام های کوچک ارائه گردد.

ب ( به یادگیرندگان درباره ی یادگیری شان بازخورد فوری داده شود. یعنی بلافاصله پس از یک تجربه یادگیری به آنان گفته شود که اطلاعات مورد نظر را درست یادگرفته اند یا از آن لحاظ اشکالاتی دارند.

ج( یادگیرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود یاد بگیرند.

گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم گزارش

جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

برچسب‌ها:, ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]