گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی

گزارش تخصصی 2017-11-10 643 views

گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی

عنوان گزارش : گگزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۵

مقدمه:

از اهمیت خلاقیت همان بس که در قرآن کریم ٢۵٠ بار از آفرینش، خلق و آفریـدن در هسـتی گفته شده است و هر پرتوی از هستی برگ زرین خلق و زایش جدید را در بطن خود به همراه دارد گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی

. لذا خلاقیت یک موهبت الهی است که در فکر، اندیشه و قلم، رفتار و عمل انسـان در زنـدگی و محیط کار جلوه پیدا می‌کند و اگر زمینه ی بسط، تربیت و تمرین این موهبـت الهـی و قـدرت مغزی فراهم نگردد از یک نعمت فوق العاده مهم و کلیدی محروم مانده ایم به طوری که زیان آن را در ابعاد و صور گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی خواهیم چشید.

به اعتقاد اکثریت قریب اتفاق صاحب نظران و متفکران حـوزه هـای مختلـف فرهنگـی سیاسـی، اجتماعی، و اقتصادی در دنیای جدید، آموزش و پرورش نقش بی بدیل در فرایند توسعه و بالندگی کشورها وملت ها ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، راه درمان بسیاری از دردهـای جامعـه را بایـد در آموزش و پرورش جستجو کرد، همچنان که خلاقیت و نوآوری در صنعت را باید در دوران کودکی و نوجوانی جست و جو کرد لذا در پاسخ به این ندا گسترش خلاقیت و نـوآوری در صـنعت را در جامعه آموزش و پرورش، معلمان باید پیش گام شوند. با توجه به ایـن کـه خلاقیـت می‌توانـد شکننده محدودیت ها، برازنده ناتوانی ها، شکافنده ناشناخته ها، یابنده نا دانسـتنی هـا باشـد و نظریه این که با استفاده از خلاقیت می‌توان مرز بین دانستن و توانستن را از میان برداشت و فاصله بین قوای بالقوه و توانایی های بالفعل انسان را به حداقل رساند و با عطف به این مطلب که یکی از دلایل عمده پس رفتگی دول مختلف، میزان سرمایه گذاری و بهره گیری از نیروها خـلاق اسـت وعلاوه بر این ها، با توجه به این که حل معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کشور در گـرو وجود اندیشه های خلاق است. پس ضروری است که تمامی معلمان، مدیران و والدین ما باید همه در تمام عرصه های علمی تربیتی خویش نوآوری و روز آوری داشته باشـد و هـم زمینـه رشـد و شکوفایی استعدادهای خلاق دانش آموزان را فراهم آورند و هم چنان طرحی در اندازند که رشـد استعدادهای خداداد بشر تامین گردد.

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب آموزگار کلاس پنجم دبستان. هستم.با شروع فصل پائیز، سال تحصیلی جدید هم آغاز شد. امسال به امید خدا سال تحصیلی را آغاز نمودم و امیدوار بودم بتوانم با تغییر محیط کاری خود، هم بار علمی خود، و هم دانش آموزان را افزایش دهم. با تقسیم شدن کلاس ها مسئولیت پر بار کلاس پنجم به من واگذار شد. با توجه به تجربه و تدریس چند ساله در این پایه شاید تکرار دوباره آن برایم خسته کننده و تکراری می‌بود. اما از همـان ابتـدای سـال تحصـیلی تصمیم گرفتم امسال را با شیوه جدید شروع نمایم تا هم برای دانش آموزان و هم خـودم تنـوعی باشد و هم کوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزان بوجود آورده باشم.

با گذشت چندین هفته از شروع سال تحصیلی و همچنین با توجه به تعاریفی کـه از خلاقیـت در کتب گوناگون مطالعه کرده بودم، در دانش آموزان روحیه ی خلاقانه را کمتر مشاهده کردم. شاید به این دلیل باشد که تاکنون فرصتی برای آنها در این زمینه بوجود نیامده بود. با توجه به این که هدف آموزش و پرورش در همه سطوح تحصیلی علی الخصوص در دوره ابتدایی ایجاد توانایی های آفریننده در دانش آموزان است و هسته اصلی تحول در نظام آموزش و پرورش خلاقیت است ودر دنیای پر تغییر قرن بیست و یکم ایجاد خلاقیت در دانش آموزان مهمتـرین مسـئولیت پرورشـی آموزشگاه ها می‌باشد. پس وظیفه خود دانستم به عنوان معلمی که نقش کلیدی و اساسی در این زمان دارد، محور کار خود را بر روی خلاقیت دانش آموزان قرار بدهم چرا که پرورش استعدادهای فطری دانش آموزان از مسایل بسیار مهمی است که باید مورد توجه معلمـین قـرار بگیـرد. علـی الخصوص دوران ابتدایی که تمام صفات اکتسابی و الگوها رفتاری در این زمـان اخـذ می‌شـود و شخصیت واقعی کودک بر اساس همین مسائل شکل می‌پذیرد. مطلبـی می‌خوانـدم کـه طـی تحقیقات به عمل آمده، مشاده شده که تمام مواهبی که در دوران کودکی کم و بیش در همه افراد وجود دارد و به صورت رفتارهای فی البداهه خلاق ابراز شده، پس از مدتی دچار کاستی یا رکود گردیده است که باید گفت عامل اصلی اتلاف یا به فراموش سپردن این مهارت هـا، مربیـان می‌باشند پس معلمی در زمان حاضر، مهارتی است تغییر دهنده، شکافنده، توان بخش، و درمانگر، اگر هر معلم نتواند مسلماً از دنیای پر تغییر و پر شتاب جامعه جهانی عقب می‌ماند. با این وجود در همان ابتدای سال فکر می‌کردم که اگر هر معلمی در هر سال از تدریس خود حـداقل بتوانـد کوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزان بوجود آورد آنوقت آموزش و پرورش مـا پیشـرفت خواهد کرد. پس باید نگرش معلمان عوض شود و به قول معروف: چشم هـا را بایـد شسـت، جور دیگر باید دید. همین فکر و نگرش مبنای پژوهش من قرار گرفت و مرا بر آن داشت به گونه ای عمل نمایم که قالب های کلیشه ای را شکسته و روشهایی در جهت پـرورش خلاقیـت دانـش آموزان در پیش بگیرم. پس این مساله را برای خود اینطور عنوان نمودم که

گزارش تخصصی برطرف کردن اضطراب دلهره در درس علوم تجربی

 چگونه می‌توانم خلاقیت دانش آموزانم را پرورش بدهم؟

اهداف گزارش:

هدف اختصاصی:

پرورش خلاقیت در دانش آموزان پایه پنجم

اهداف جزئی:

پیدا کردن موانع پرورش خلاقیت در دانش آموزان پایه پنجم

ارائه راهکارها و روش هایی جهت پرورش خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم

 

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص باید ذهن و خلاقیت دانش آموزان در کلاس رشد و توسعه و به وضع مطلوب برسد.

 

گردآوری اطلاعات:

همزمان با این فکر، که چگونه می‌توان روحیه خلاقیت و نوآوری را در بین دانش آموزان پرورش داد تصمیم گرفتم ابتدا موضوع را با مدیر مدرسه در میان بگذارم. مدیر مدرسه ضمن استقبال از این ایده قول داد که در اولین فرصت موضوع را در شورای آموزگاران مطـرح کنـد، تـا در سـایه همفکری با یکدیگر بتوانیم راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه دهیم. از این بابت خوشحال شدم زیرا بارها دیده ام که خلاق ترین کارها در مدارسی بر خواسته اسـت کـه نـه تنهـا مـدیران آنهـا فعالیتهای خلاقی را تشویق نموده بلکه از معلمین آنها نیز انتظار فعالیت جدید داشتند و آمـاده شنیدن و دریافت اندیشه ها جدید و بدیع می‌باشند.

همین امر باعث شد که بعضی از معلمان پایه های دیگرنیز در این موضوع سهیم شوند و با نسـیم تازه ای محیط خشک مدرسه و کلاس هایی را که معمولاً با روش انتقال معلومات به صـورت یـک طرفه،از طریق معلم به دانش آموز اداره می‌شد با طراوت و شاداب سازند.

طی نشستی که با همکاران خود در مدرسه داشتیم تصمیم بر این شد که ابتدا عواملی کـه مـانع پیشرفت خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان می‌گردد، بررسی گردد. طی صحبت ها و نتیجه یری از صحبت های آنها عوامل فردی و عوامل اجتماعی را از موانع خلاقیت بر شمردند که هر کدام از این عوامل خود در برگیرنده عوامل دیگری می‌باشد.

طی صحبتی که با سایر معلمان مدارس دیگر داشتم. بعضی از مدیران و معلمان آن مـدارس نیـز همین موانع را به عنوان موانع خلاقیت مطرح کردند که در این میان نقش عوامل اجتماعی را بسیار مهم دانستند.

موارد مطرح شده تا حدودی موانع خلاقیت را روشن نمود. اما برای آن که یافته های من پایـه و اساس علمی و تحقیقاتی داشته باشد تصمیم گرفتم تا در بین کتابهـا ومنـابع علمـی و تحقیقـاتی موجود در کتابخانه و سایت های اینترنتی مطالب را به شکل علمی بررسی نمایم. طی جسـت و جو در سایت های اینترنتی به این مهم دست یافتم که: محققان معتقدند همه انسان ها در کودکی از استعداد خلاقیت برخوردارند. اما نبود محیطی مناسب و بی توجهی به این توانایی و عدم تقویت آن مانع ظهورش می‌شود. محیط مساعد برای ایجاد رفتارهـای خـلاق را می‌تـوان از راه هـای گوناگون به وجود آورد و باید آن را بر اساس اصولی بنا کرد که به رفتار خلاق منجـر می‌شـود.

خانواده از عوامل مهمی است که در رشد و پرورش تفکر و رفتار خلاق می‌تواند نقش مثبت یا منفی داشته باشد. در خانواده هایی که به کودک تا حدی استقلال داده می‌شود و همچنـین در مـورد سئوالاتی که کودک می‌پرسد تا حد امکان او را راهنمایی و تشویق به یافتن پاسـخ می‌کننـد.

خلاقیت رشد می‌کند. این دسته از والدین عقیده دارند که فقط از طریق رفتارشان است که می‌توانند احترام کودک را به خود جلب کنند. اما خانواده ای که هرگز به کودک آزادی عمل نمی دهد

. به طوری که در مورد کوچک ترین مسائل و کارها باید نظر والدین را بپرسد. در چنین خانواده ای علاقه و استعداد کودک فدای والدین می‌شود و آن ها هستند که برای کودک برنامه ریـزی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. به کنجکاوی و سئوالات کودکانه اهمیت نمی دهند از او می‌خواهنـد مانند افراد بزرگسال و عاقل باشد و…

در این خانواده نیروی تفکر و خلاقیت کودکان در همان مراحل اولیه خاموش می‌شود و فرصـتی برای بروز و شکوفایی نخواهد داشت. بنابراین خانواده می‌تواند هم محـل بـروز و آشـکار شـدن و پرورش استعدادها و خلاقیت کودکان باشد و هـم محلـی بـرای نادیـده گـرفتن و غفلـت از بـروز استعدادها. همچنین اگر به استناد نظر ژان پیاژه، هدف اصلی آموزش و پرورش، به ویژه آفرینش انسان ها توانا، به انجام دادن کارهای نو و انسان های خلاق بدانیم مدرسه نیز می‌تواند در خلاقیت دانش آموزان نقش اساسی داشته باشد، در برخی از مدارس با کودکان به گونه ای رفتار می‌شود که نه تنها خلاقیت و نیروی سازندگی آن ها رشد نمی کند، بلکه در همان آغاز راه، از رشد و نمو باز می‌ماند. ارنست دیمنه می‌گوید: همه کودکان تا قبل از ورود به مدرسه دارای نیروی تخلیل قوی و تفکر زنده از واقعیت اند. اما دیری نمی پاید که این حس زیبا و فهم خلاق از جهان هستی، در هیاهوی آموزش رسمی مدرسه رنگ می‌بازد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات: (موانع و علل رشد خلاقیت)

برای آن که مجموع اطلاعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قراردهم، تصـمیم گـرفتم موانع و عللی را که طی نشست با همکاران و بررسی منابع و کتب به آن دست یافته بودم. را با دو نفر از اساتید تعلیم و تربیت در میان بگذارم، تا در سایه همفکری با آنها اطلاعات بیشتری کسب نمایم.

نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات که طی مصاحبه با اساتید در مورد خلاقیت و نوآوری دانش آموزان بدست آوردم به قرار ذیل است:

عوامل گوناگونی وجود دارد که در تمام مراحل زندگی، از بدو تولد کودک تا بزرگسالی می‌توانند به اشکال مختلف خلاقیت فرد را با مانع رو به رو سازند. برخی از این عوامل جنبه ی فیزیولوژیکی دارند و مستقیماً بر کنش های عمومی ذهن فرد تاثیر منفی می‌گذارند و فرایند رشـد تفکـر او را متوقف و یا دچار اختلال می‌کنند نظیر اختلالات ارثی و یا ضایعات جسمانی و روانـی کـه البتـه شامل درصد کمی از افراد می‌شود. اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که مستقیم یا غیر مسـتقیم خلاقیت فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند و سبب تضعیف یا تخریب آن می‌شـود. ایـن دسـته از عوامل را می‌توان تحت عنوان موانع محیطی خلاقیت نام گذاری کرد. برخی از این موانع منشـأ خانوادگی دارند. یعنی در جریان تعامل کودک با والدین و محیط خانه پدید می‌آیند تعدادی دیگر از این موانع برخاسته از محیط تحصیلی فرد می‌باشند و در طـی تعامـل او بـا معلـم یـا مربـی و همچنین سایر هم سالان خود در محیط های آموزشی بر خلاقیت وی تاثیر مخرب می‌گذارند. اما از این دسته موانع محیطی خلاقیت از همه مهم تر است و می‌توانـد نقـش بسـزایی در پـرورش خلاقیت داشته باشد. طی تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده موانع خلاقیت در محیط خانواده و محیط مدرسه را به صورت نمودار زیر می‌توان خلاصه کرد.

با توجه به نقش اساسی عوامل محیطی در رشد و پرورش خلاقیت حال می‌بایست به تقویت این عامل پرداخت و برنامه های خود را پیرامون دو عامل محیطی (یعنی خانواده و مدرسه) قرار داد.

گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتداییگزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتداییگزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی

گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی

گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی

گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی

برچسب‌ها:,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]