گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی 2018-03-30 835 views

 

 

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

عنوان گزارش : گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۹

چکیده:

پژوهش درآموزش وکلاس برای پیداکردن راه های اثربخش بهسازی و بازاندیشی درفرآیند یاد دهی به یادگیری جریانی است که دربرنامه درس ملی ومبانی نظری تحولی بنیادین در نظام تعلیم وتربیت آمده است. معلمان عموما همانی را آموزش می دهندکه می دانند و کار را چنان انجام می دهندکه می توانند دیدگاه ها، آموزش ها، تجربه ها، خاطره ها، گرایش ها، وفعالیت های پیشین معلم همه وهمه در کار او اثر دارند. درس پژوهی درواقع به معنای«پژوهش مشارکتی معلمان درکلاس درس »می باشد.

پژوهش بدون برخورداری از یک فضای فرهنگی مساعد اثر چندانی عاید نظام نخواهد ساخت. فرهنگ به عنوان زیست بوم مناسب عمل می کند واز این روبا گسترش آن زمینه ی توسعه وتاثیرگزاری یافته های پژوهش درنظام تاثیر می گزارد. (نذیری، ١٣٩٣)

درس پژوهی به مثابه روش نوین پژوهش درعمل وهسته های کوچک تحول درآموزش، به گسترش پژوهش وتولید دانش حرفه ای در مدرسه کمک می کند، به علاوه فرآیند یادگیری گروهی و بهسازی مستمر (تدوین برنامه، اجرا، بازبینی، بازاندیشی، یادگیری وترویج یافته ها) شد مبتنی است وفرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در تجربه های یکدیگر را فراهم می آورد.

 

 

اهمیت و رویکرد «درس پژوهی» مبتنی است برتاکیدبرخلاقیت ونوآوری (حسن ١٣٩٣)

تاکیدبر تدریس های فراگیرمحور، سوال محور، فرایندمدار، تاکید برروش های تدوین و فعال تدوین در تمام مراحل تدریس، استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات. تفاوت اساسی درس پژوهی واقدام پژوهی یا معلم پژوهنده دراین است که «درس پژوهی» دیگر معلم نمی تواند کار را به صورت فردی انجام دهد. البته کار اقدام پژوهی امکان کار گروهی هم بود، اما در« درس پژوهی» کار حتما مشارکتی و گروهی و مبتنی بر همکاری تعامل چند تن ازمعلمان و کمک دانش آموزان و حتی اولیاست. دراین کاری که به صورت اقدام پژوهی در مدرسه انجام گرفت مشکل از اینجا شروع شد که بخشنامه ای از طرف اداره متبوع به عنوان شرکت همکاران در مسابقه «درس پژوهی» به مدرسه ارسال شد.

بنده به عنوان معاون آموزشی درجلسه شورای معلمان مسئله را برای همکاران توضیح داده وشرح چگونگی «درس پژوهی» را به معلمان درآن جلسه بیان نمودم واز آنها خواستم که هرکدام مایلند درقالب گروه های مختلف کلاس های هم پایه با کمک مدیر و معاون و ناظر می توانند در این طرح شرکت نمایند. که اکثرآنها با این امر مخالفت نمودند و علاقه ای از خود نشان ندادند. درجلسه دوم شورای معلمان بنده ضمن توضیحات لازم مزایای اجرای طرح و چگونگی برنده شدن در مسابقه در سطح منطقه واستان واهدا هدایا از طرف مقامات مسئول و همکاری مدیر که می تواند با به کار انداختن همه امکانات گروه رایاری کند بالاخره توانستیم یک گروه از بین آنها که حدود چهار نفر بودند وابراز علاقه به اجرای طرح نمودند.

بعد از توصیف وضعیت موجود وتوضیحات درباره اقدام پژوهی ودرس پژوهی –همکاران هرکدام راه حلی ارائه دادند. بعد ازاجرای راه حل موقتی نکات ضعف مشخص شد. دیگر همکاران وبنده راه حلی دیگر بیان کردم که آرا انجام دادیم که بحمد الله جواب مثبتی داد. که این مراحل درطی انجام مراحل قبل و بعد از اجرای طرح انجام گرفت. تجدیدنظر وارائه راه حل در این مراحل بود.

و راهی را که رفته بودیم مورد باز بینی قرار دادیم بعد از آن نتیجه گیری از طرح نیز اقدام گرفته و نتایج را نوشتم و در پایان توصیه یا پیشنهادات کاربردی وپژوهشی را تقریر نمودم. ودر آخرین مرحله منابع راذکر نمودم.

 

مقدمه: (بیان کلی طرح و موضوع)

شاید بتوان شروع قرن بیست ویکم را آغاز دیگری برای توجه به درس پژوهی ودر کنار آن جوهره ی معلمی دانست. موضوعی که بعداز آزمون تیمز و پر از و بررسی نتایج حاصل از آن برجسته ترشد و توجه جهانیان را به خود معطوف داشت. (داود بیگی، ١٣٩٣)

جدای از موج فراگیری که بسیاری از معلمان رادر سطح آموزش وپرورش کشور با موضوع درس پژوهی وپرورش درحین عمل با خود همراه کرده است پژوهشگران و اندیشمندان متعددی نیز در حوزه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش تحقیقات و فعالیتهای دامنه داری را در دستور کارهای عملی وپژوهشی خود قرار داده اند. (داودبیگی١٣٩٣)

پژوهش وارزش یابی در نظام تربیت رسمی وعمومی یک فعالیت ماموریت گرا، برمبانی رسالت، اهداف، ماموریت های نظام تربیت رسمی وعمومی استواراست.

توصیفی که از درس پژوهی کرده اند این است که در واقع درس پژوهی را می توان بیشتر ارگانیک دید تا سیستماتیک. بنابراین معلمان عزیز همواره وهمیشه در کلاس درس در رابطه با دانش آموزان، با مسائل جدیدی روبرو هستند که حل آنها درگرو مشارکت آنها با دیگر معلمان واستفاده از خرد جمعی برای حل این مسائل است. مسئله ی مهم دیگر دلپذیر کردن حضور بچه ها در کلاس درس با مشارکت دادن آنها درموضوع تدریس وتوجه به علائق و توانمندی های بچه هاست. (صادق پور١٣٩٣)

تجربه های گوناگون ازاجرای درس پژوهی از کلاس های درس نشان می دهد که معلمان در فرایند درس پژوهی همراه بادانش آموزان فرصت هایی غنی برای سازمان دهی، تعامل اثربخش درکلاس درس، آموختن از یکدیگر و به سازی آموزش متناسب با شرایط حرفه ای خود به ویژه از طریق بهبود تعامل میان دانش آموزان و معلم به دست می آورند. (حسنی، ١٣٩٣)

دراین پژوهش مهم ترین هدف ما از کاربرد«درس پژوهی»علاقه مندی معلمان به انجام تدریس از طریق «درس پژوهی» با مشارکت دیگر همکاران گروه تا به هدف خود که یادگیری گروهی است برسند.

 

 

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله:

اینجانب…. مدت.. سال است که در آموزش و پرورش خدمت می نمایم و هم اکنون یعنی در سال تحصیلی ١٣٩۵ به عنوان معاون آموزشی مدرسه……………. خدمت می نمایم. بنده حدود.. سال.. این آموزشگاه بوده ام که هرساله با مشکلات آموزشی و پرورشی و مالی زیادی روبه رو گشته ایم. اکثر آموزگاران ما با توجه به کلاس تحت تعلیم خود مسائل به وجود آمده را از طریق اقدام پژوهی حل می نمایند. در این سال تحصیلی بخش نامه ای از طرف اداره ی متبوع به آموزشگاه ارسال گردید و مفاد آن شرکت همکاران در طرح (درس پژوهی) به عنوان مسابقه ای منطقه ای و استانی بود.

بنده چون در سمت معاون آموزشی خدمت می نمایم در جلسه ی شورای معلمان مسئله را برای همکاران بیان نمودم. البته همزمان با آن شرکت همکاران در طرح اقدام پژوهی نیز ارسال شده بود. وقتی عنوان طرح (درس پژوهی) مطرح گردید، اکثر همکاران با این طرح آشنایی نداشتند.

اما با اقدام پژوهی خیلی از معلمان آشنا بودند. چون در سالهای گذشته نیز مسائلی را از طریق اقدام پژوهی حل کرده بودند. بنابراین برای من این مسئله مهم بود که چگونه می توانم همکاران را به انجام طرح (درس پژوهی) ترغیب نمایم؟ یعنی با تشکیل گروه های درس پژوهی آموزگاران هم موضوع درس را تدریس نموده و هم در مسابقه شرکت نمایند. معلمان شاغل در این دبستان بعد از مطرح شدن این طرح در شورای معلمان راغب به انجام این کار نبودند. بنده با توضیحاتی که در باره ی طرح (درس پژوهی) دادم توانستم در جلسه ی بعد یک گروه درس پژوهی در مدرسه تشکیل دهم.

پژوهش در آموزش و کلاس برای پیدا کردن راه های اثر بخش بهسازی و باز اندیشی در فرآیند یاد دهی و یادگیری جریانی است که در برنامه درسی ملی و مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور بر آن تاکید شده است. تحول بنیادی در آموزش و پرورش یک دگرگونی ریشه ای است که با آن نگاه به معلم، مدرسه، کلاس، و دانش آموز او متول خواهد شد (برنامه درس ملی ١٣٩١).

تحقیق و روحیه ی پژوهش محوری مقدمه ای بر درس پژوهی است. مبانی نظری تحول می گردید: (پژوهش محوری و بهره مندی از تجارب بین المللی در عرصه ی اعتلای نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، توسعه ی توانمندی های فکری و عقلانی مربیان، توجه به شورا و خرد جمعی در سطوح نظام تربیت رسمی و عمومی و بهره گیری از حوزه های معرفتی مرتبط با تربیت به صورت میان رشته ای از مصادیق خردورزی و مواجه خردمندانه با چالش هاست.)

پژوهش بدون برخورداری از یک فضای فرهنگی مساعد، ثمر چندانی عاید نظام نخواهد ساخت. فرهنگ به عنوان زیست بوم مناسب پژوهش عمل می کند و از این رو با گسترش آن زمینه ی توسعه و تاثیر گذاری یافته های پژوهش در نظام ارتقاع می یابد (نظیری / ارشد ابتدایی شماره ١٣٩٣ / ۵)

تحقق در این هدف که تاثیر گذاری پژوهش بر عملیات تربیتی مورد استفاده کارگزاران قرار گیرد. در انجام این تعهد در نظام تربیت و رسمی و عمومی به توجه خود مستلزم توجه اصل پژوهش به بهبود کیفیت تدریس در کلاس های درس است، بنابر این ارتباط بخش پژوهش و ارزش یابی بامدرسه به عونان کانون عمل نظام تربیت رسمی و عمومی باید بیش ار پیش به صورتی نظام مند تعریف شود. (نظیری ١٣٩٣)

 

اهداف گزارش تخصصی:

هدف اصلی:

علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی  

 

اهداف فرعی

معرفی کامل درس پژوهی به همکاران مدرسه

ایجاد انگیزه و علاقه در همکاران برای انجام تدریس از طریق درس پژوهی

 

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص باید معلمان مدرسه به انجام درس پژوهی علاقمند و به انجام آن مبادرت ورزند.

 

 

جمع آوری اطلاعات

به منظور برسی هرنوع مشکل اطلاعات جامع کافی می تواند پژوهشگران را در امر کاهش مشکل مورد مطالعه یاری نماید. بنابراین لازم بود در درجه نخست شواهد منطقی در اختیار داشته باشم. گردآوری اطلاعات در مرحله ی اول و در مرحله تشخیص بوده، یعنی همین مرحله ای که مورد بحث است ودیگری مرحله ی ارزیابی و مرحله ی بعدی هم نتیجه گیری.

معلمان عموما همانی را آموزش می دهند که می دانند وکارا چنان انجام می دهند که می توانند. دیدگاه ها، ارزش ها، تجربه ها، خاطره ها، گرایش ها و فهالیت های پیشین معلم همه وهمه در کار او اثر دارند. هر یک می توانند محملی برای طراحی پژوهشی تازه، عملی نو در کلاس درس وکسب نتیجه و تجربه ای نوباشند.

چند سالی است که آموزش و پرورش به مسائل پژوهش عملی چه به شکل «موردپژوهی»، درس پژوهی، مدرسه پژوهی، و اقدام پژوهی اهتمام ویژه ای داشته یعنی معلمان راترغیب می نماید که مسائل و مشکلات مدرسه و کلاس را ازطریق موارد بالا حل نماید. البته بعضی امثال اقدام پژوهی سابقه ی بیشتری داشته اما درس پژوهی کمتر مورد توجه بوده در سال تحصیلی….. بخشنامه ای مبنی برشرکت معلمان در طرح «درس پژوهی» به مدارس ارسال گردید. بنده که…. مدرسه می باشم این کا ر را بیشتر برای اجرا و علاقه مند سازی معلمان به انجام طرح بعهده گرفتم ابتدا در جلسه شورای معلمان آنرا مطرح نموده و برای همکاران مفد بخشنامه را به رویت همکاران رساندم. اکثر همکاران را مسئله ی اقدام پژوهی آشنا بودن امام چون شناخت کافی از (درس پژوهی) نداشتند از انجام دادن آن واهمه داشتند و علاقه ای از خود نشان ندادند.

یعنی برای من یک مسئله بود که چگونه می توان همکاران را به درس پژوهی علاقه مند ساخت؟ بنابراین دنبال راه حل های ممکن می گشتم. چون می فهمیدم بین اقدام پژوهی که همکاران هر ساله انجام می دهند و درس پژوهی تفاوت چندانی وجود ندارد. یعنی در اقدام پژوهی همکاران یه مورد مثل چگونه توانستم مشکل املای امیر رضا را در کلاس.. حل نمایم و درس پژوهی که آن هم تدریس یه موضوع در کلاس درس می باشد تفاوت چندانی وجود ندارد. فقط مهم ترین فرق آنها این است که درس پژوهی را باید با مشارکت چند همکار همپایه و دانشاموزان و نظارت معاون و مدیر انجام داد. اما اقدام پژوهی را بیشتر به صورت تنهایی و هر همکار مشکل کلاس خودش را حل می نموند البته در اقدام پژوهی نیز بین همکاری و به صورت گروهی نیز وجود داشت.

اما نه به درس پژوهی که در آن از خرد جمعی و شورا که موجب توسعه توانمندی فکری و عقلانی معلمان و مربیان در سطوح نظام تربیت رسمی و عمومی و بهره گیری از حوزه های معرفتی مرتبط با تربیت به صورت میان رشته ای از معادین خردورزی و مواجهه خردتمندانه با چالش هاست. درس پژوهی در واقع به معنای (پژوهش مشاکرتی معلمان در کلاس درس) می باشد. با حل این مسئله و شرکت همکاران در طرح درس پژوهی موجب شده که معلمان در تدریس یک موضوع در کلاس خود را به روی دیگران باز نموده و از آنها به عنوان ناظر استفاده نماید و اشکالات خود را با کمک آنها برطرف نموده و با اجرای طرح درس خود، مهارت زیادی در امر تدریس پیدا نماید. حال به جمع اوری اطلاعات از طریق منابع و همکاران در این رابطه می پردازیم.

طرحی که در شورای معلمان مطرح شد چه بود که باید به صورت درس پژوهی انجام شده و همکاران به آن علاقه مند سازد.

این طرح تدریس جمع فرآیندی در پایه ی سوم به صورت درس پژوهی بود که در بین معلمان داوطلب مطرح شد. این جمع که در کتاب ریاضی پایه ی سوم یکی از موضوعات درسی اسن به دو صورت تدریس می گردد. بنابراین از معلمین پایه ی سوم که در همکار بوده و یک معلم نیز به عنوان ناظر و مدیر و معاون آموزشی یعنی بنده نیز بر اجرای آن نظارت نمودیم تقاضا نموده که خانم پویا به عنوان داوطلب این طرح را بعد از آشنایی با پگونگی اجرای طرح یعنی یادگیری روش درس پژوهی آن را در کلاس خود اجرا نماید.

ابنتدا با کمک معلم هم پایه و دیگر اعضای گروه طرح درس جمع فرآیندی را به روش تدریس قدیم نوشته و از ما خواست که با مشارکت در اجرای طرح و گرفتن فیلم وعکس آن را در کلاس خود تدریس نمود. و بعد از مرحله ی اول قرار شد بعد از ارزیابی طرح و بررسی نقاط قوت و ضعف آن طرح دوم را ابتدا طرح درس جدید را با مشارکت اعضای گروه نوشته و آن را در کلاس…. اجرا نماید.

اقدام پژوهی و درس پژوهی:

اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) فعالیتنی است که معلمان به منظور درک تدوین و یادگیری دانش آموزان خود انجام می دهند. در واقع اقدام پژوهی می تواند فرصت های آموزش را برای بهبود یادگیری دانش آموزان و فعال کردن آنان در فرآیند یاددهی و یادگیری فراهم کند. (قاسمی پویا ١٣٨٠)

زمانی که می پرسیم (اقدام پژوهی به چه معناست) باید به یاد داشته باشیم که اقدام پژوهی با پژوهش هایی مه در دانشگاه ها انجام می شود متفاوت است. زیرا هدف پژوهش دانشگاهی تعلیم نتایج به دست آمده به جامعه ای است که نمونه ای از آن انتخاب شده است. در مقابل اقدام پژوهشگران بیشتر علاقه دارند که از دانش موجود به طور مستقیم در فرآیند یاددهی – یادگیریشان استفاده کنند. این مطلب جمله ی معرفی جوفری نیلز (٢٠٠٧) را به یاد می آورد که موگوید (اقدام پژوهی پژوهشی است که معلمان برای گروهشان انجام می دهند.) با این حال اغلب اقدام پژوهش گران یافته های پژوهشی خودشان را منتشر می کنند و با دیگران در میان می گذارد.

 

درس پژوهی چیست؟

تحولات پر شتاب اقتصادی و اجتماعی در هزاره ی سوم بویژه توسعه و گسترش اطلاعاتی و ارتباطی اصلاحات آموزشی را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که شرق ایجاد تغییر و تحول در بیشتر نظام های آموزشی دیده می شود. برنامه به سازی آموزش همزمان با تحول در محتوا و برنامه های درسی به توانمند سازی معلم و کیفیت فرآیند تعاول او با دانش آموزان در فرآیند تدریس توجه بیشتری نشان می دهد.

در سالهای اخیر درس پژوهی به عنوان الگویی موثر برای ایجاد تحول در آموزش از طریق تولید و ترویج دانش حرفه ای در مدرسه، نظر پژوهشگران و کارگزاران آموزشی بسیاری در جهان را به خود جلب کرده است (حسنی ١٣٩٣). تجربه های گوناگون از اجرای درس پژوهی در کلاس های درس نشان می دهد که معلمان در فرآیند درس پژوهی همراه با دانش آموزان فرصت های غنی برای سازمان دهی تعامل اثر بخش در کلاس درس، آموختن از یکدیگر و بهسازی آموزش متناسب با شرایط حرفه ای خود بویژه از طریق بهبود تعامل میان دانش آموزان و معلم به دست می آورند. (حسنی ١٣٩٣)

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران به درس پژوهی

 

برچسب‌ها:, , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]