گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

گزارش تخصصی 2018-03-26 790 views

 

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

 

عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۳

فهرست

چکیده: ۳

مقدمه (بیان مساله و طرح موضوع) ۴

بیان مساله: ۵

اهمیت موضوع: ۷

توصیف وضع موجود (شواهد ١) ۸

اهداف گزارش تخصصی: هدف اصلی.. ۹

اهداف فرعی.. ۹

مقایسه با شاخص… ۹

جمع آوری اطلاعات.. ۹

جدول شماره ١:جدول درصد فراوانی نتایج آزمون زبان انگلیسی دی ماه در سال تحصیلی ٩۵-٩۴. ۹

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها: ۱۲

گردآوری داده ها جهت ارایه راه حل ها: ۱۳

مطالعه مقالات.. ۱۴

راه حل های پیشنهادی: ۱۵

انتخاب راه حل ها: ۱۷

اعتبار بخشی به راه حل ها: ۱۹

گروه بندی دانش آموزان و بهره از کار گروهی.. ۱۹

اصلاح، تعدیل و تغییرات در اجرای راه حل ها: ۲۰

نقاط مثبت بعد از اجرای راه حل ها ۲۰

الف – شاخص های کیفی وضع مطلوب.. ۲۰

ب – شاخص های کمی وضع مطلوب.. ۲۱

نقاط ضعف: ۲۱

نتیجه گیری: ۲۱

پیشنهادها و راه کارها: ۲۲

فهرست منابع و مآ خذ: ۲۳

 

 

چکیده:

به منظور یادگیری زبان یک زبان آموز باید بتواند علاوه بر فراگیری دانش عمومی زبان، به چهار مهارت  speaking listening, writingو reading نیز تسلط کافی داشته باشد. در موضوع یادگیری زبان نادیده انگاری یک مهارت به سایر موارد نیز آسیب میرساند. مهارت نوشتاری یک productive skill می باشد که لازمه آن داشتن receptive skill کافی است، یعنی input دریافتی بدین منظور باید بسیار قوی باشد. موارد ورودی شامل خواندن و شنیدن و دایره وسیع لغت و دانش گرامری است. زبان آموزان خواستار شرکت در آزمونهای مهم به اهمیت یادگیری و داشتن مهارت لازم برای سپری کردن آزمونهای مورد نظر واقف هستند. بدین منظور فراگیری مهارت نوشتاری و یادگیری موارد مهم و ضروری در چگونگی آغاز و بیان مطلب و نتیجه گیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در فراگیری مهارت نوشتاری باید مواردی مهم و ضروری را در نظر گرفت. از جمله موارد لازم، فراگیری و افزایش دانش عمومی زبان و واژگان و استفاده از فیلم و داستان کوتاه می باشد که همان راههای ورودی اطلاعات بوده و به عنوان پیش زمینه ای مهم برای یادگیری مهارت مذکور می باشند چراکه مواد و مطالب لازم برای تولید را در اختیار فرد قرار میدهد. با خواندن متن های مختلف انگلیسی، زبان آموز علاوه بر این که دامنه لغت و املای خود را تقویت میکند، با روش ترکیب و چیدمان کلمات در کنار یکدیگر نیز آشنا می گردد. در فراگیری مهارت نوشتاری، نوشتن به صورتهای گوناگون نیز باید در نظر گرفته شود.

برای نمونه اینکه متن مورد نظر برای چه افراد و چه گروه سنی میباشد و پیش از آن هدف از نوشتن چیست و یافتن دلایل آن. بر این اساس، اینجانب………….. با استفاده از روش های علمی از منابع گوناگون تحقیق مانند: مدیر، همکاران، دانش آموزان، کتابها، مجلات و اینترنت به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مساله و یافتن راه حل های پیشنهادی پرداختم. سپس به انتخاب چندین راه کار عملی از میان راه حل های پیشنهادی پرداخته و پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش، به اجرای آنها اقدام نمودم.

مقدمه (بیان مساله و طرح موضوع)

فراگیری زبانهای خارجی، امروزه نقش چشمگیری در برنامه ریزیهای شخصی افراد جامعه، بدون توجه تام به جایگاه اجتماعی آنان ایفا میکند. هر فرد از دو منظر به زبانهای خارجی و بایستگی یادگیری آن مینگرد: نخست علاقه و کشش های شخصی و دوم، نیاز خود.

علاقه، زاییده ی فرانگری به محیط پیرامون و درک دگرگونیهای ارتباطیِ بستر زندگیست که به طبع، لزوم تعریف دوباره ی چگونگیِ حضور و نمود انسان در دایره ی جهانی را میطلبد. گسترش استثنایی دنیای اطلاعات و همه گیرشدن بیش از پیش پایگاههای اینترنتی، مجلات، نشریات الکترونیکی، شبکه های ماهواره ای، در کنار دسترسی بیسابقه ی جامعه به فیلم و سریالهای خارجی، حقیقتِ تغییر فرهنگ ارتباطی انسان در دهکده ی جهانی را پیش دیدگان اکثریت مردم گشوده و آشکارا آن بارقه های علاقه به ارتباط با دنیای خارج را در افراد جوامع خواهان پیشرفت، چه کم سن و چه بزرگسال پدید آورده است.

آن کودک، جوان یا بزرگسال ایرانی که یا خود را برای حضور پویا در دنیای جدید و ترقی بدون مرز آماده میکند و یا در جستجوی آن است امروز دوست میدارد تا همپای پیشرفت شگرف رسانه ای، پای خود را از مرزهای محدود ارتباطی با تنها داشته ی فهمی و ارتباطیاش یعنی زبان مادری در داخل مرزهای کشور بیرون بگذارد و با یادگیری زبانی تازه و چندُبعدی ساختن دانش و آگاهیهای خود، درهای تازه ای را بسوی زندگی و آینده ای برتر بگشاید.

درباب نگرش دوم به اهمیت یادگیری زبان یعنی نیاز فرد، چنین باید گفت که همیشه نمیتوان توقع علاقه و رغبت داشت. چه بسیارانی که یا به محدودیت های ارتباطی و رسانه ای خود قانع اند و یا اقتضائات شغلی، وقتی برای فراگیری ایشان باقی نمیگذارد. اما افراد بیشماری با در نظر گرفتن شغل یا رشته تحصیلی خود، بدون توجهِ بارز به برجستگیِ جنبه ی علاقه، میبایست یادگیری زبان را به برنامه های روزانه یا هفتگی خود بیفزایند تا با دسترسی به منابع و سرچشمه های مورد نیاز، در کار خود موفق تر و در رشته ی تحصیلی خود پیشرو باشند.

زبان های گوناگون دارای پایه و جایگاه های منحصری در جهان ارتباطی امروز هستند. از منظر سنتی، با توجه به ظرفیت و تواناییهای بالقوه ی هر زبان، کاردادی بدانها بخشیده شده که نقش هر یک را در توصیف و تبیین موضوع و مباحث خاص، ممتاز میسازد. البته این تعریف کُل نگر و فراسوی نگاه صرف به اصل گفتگو و مبادلات کلامی، که بعنوان نمونه، پارسی، زبان شعر و ادب، فرانسه، زبان عشق و احساس، آلمانی، زبان فلسفه و اسپانیایی، زبان موسیقی است طبیعتا مورد تأیید و رواداری همگان نیست.

برخی زبانها نیز بر حسب ساختار، اساسا از آن چنته ی بایسته برای پوشش ارتباطات فراقومی برخوردار نیستند؛ اما کمتر کسی است که به نقش و جایگاه یکتای زبان انگلیسی بعنوان زبانی بین المللی و نخستین و بهترین کلام ارتباطی مشترک میان تمام انسانهای ساکن بروی این کره ی خاکی معترف نباشد. درستیِ این مهم که چرا هیچ زبانی برای حضور در پهنه ی تبادلات گفتاری و فرهنگیِ ملل، یارای برابری با این کلام و توانایی به زیر کشیدن آن از جایگاه سترگش را ندارد، باید در همان تواناییها و ظرفیت های بالقوه ی ساختاری، کلامی، ارتباطی، دایره ی وسیع واژگان و بویژه سهولت محسوس مراتب فراگیری آن نسبت به زبانهای دیگر جستجو کرد.

ژرف نگری و فراگویی درباره ی چراییِ این موضوع در این جستار نمیگنجد اما همین بس که در پس گذر زمان و در محک تجربه ی باهمستانِ جهانی خصوصا در دو قرن اخیر، از میان تمامی زبانهای زنده ی دنیا این انگلیسی بوده است که نقش فراملّی خود را بدون هماوردی جدی، یافته و تثبیت کرده است. در کشور ما زبانهای خارجی مختلفی مورد توجه قشرهای جامعه بوده است اما با توجه به صفات و خصوصیات شناخته شده ی زبان انگلیسی، بسیاری بسوی یادگیری این کلام سوق داده شده اند.

بیان مساله:

تمامی کشورهای پیشرفته ی دنیا اهمیتی به سزا برای زبان خارجی قائلند و در برخی از آنها، حتی بر آموزش دو یا سه زبان تأکید میشود. اما نکته ی مهم اینجاست که دیدگاهی غالبا کاربردی بر مقاصد و نظام آموزشی آنان حاکم است. منظور از کاربردی، آموزش به هدف سودمندی و استفاده عملی از توانایی و مهارتهایی است که در فرآیند زمانیِ مشخصی آموزش داده شده ؛ به گونه ای که پس از اتمام تحصیلات، دست کم دو مهارت کلامی و خوانشی (ادراکی) دانش آموزان، تا حد قابل توجهی پرورانده شوند. اما رویکردی دقیقاً عکس این هدف بر نظام آموزشی کشورمان حاکم است. سیستم آموزش زبان ایران، اصولا بر پایه ی درک مطلب (Comprehension) پیریزی شده و هیچ هدف ارتباطی (Communicative) که میبایست مورد ملاحظه قرار نگرفته است. در واقع دانش آموزان، زبان نمیدانند و نمیآموزند، بلکه درباره ی زبان میدانند و میآموزند.

در ایران هدف این است که دانش آموز، اطلاعاتی پایه ای تا پیشرفته، پیرامون دستور زبان و واژگان زبان انگلیسی بدست آورده، بتواند –هرچند پراشکال – به خواندن متون درسی بپردازد و در بهترین شکل، از پس تست های زبان برآید. از دوره ی متوسطه اول که زبان به عنوان درسی مستقل به دانش آموزان ارائه میشود تا پایان مقطع متوسطه دوم که فرد، وادار به یادگیری دشوارترین ساختارهای دستوری و لغات پیچیده میشود، کوچک ترین نمود استفاده کاربردی از این زبان خارجی در آنان دیده نمیشود.

به زبان صریح، سیستم آنان را بدین راه هدایت نمیکند. متعاقباً به دلیل آن دشواریهای درسی دوران دبیرستان، شاهد سرخوردگی و گریز دانش آموزان از درس زبان بوده ایم. چنین است که برخی مدارس غیرانتفاعی، در کنار ارائه کتاب زبان معرفی شده از سوی آموزش و پرورش، با همکاری مؤسساتی، به ترتیب دادن کلاسهای زبان فوق برنامه پرداخته اند تا شاید نگرش منفیِ شمارِ نه چندان اندک دانش آموزان به زبان انگلیسی را که ناشی از نظام پرچالش حاکم بر آموزش این درس بوده تغییر داده و تعریفی دوباره از حقیقت یادگیری زبان خارجی را به آنان ارائه دهند. پرسش اینجاست که چرا؟ برای چه این امکان برای بسیارانی که قادر به ثبت نام در چنین مدارسی نیستند نباید وجود داشته باشد اما برای افراد محدودی، چرا. زدودن این تبعیض را باید مدنظر داشت و برای آن تلاش کرد.

با رویکردی فرانگر، آموزش و پرورش میتواند با تغییر اهداف آموزشی در پس تحقیق، بررسی، پژوهش و مشاوره، نه تنها همسان چنین امکانی را بسیار ارزانتر برای عموم دانش آموزان ایجاد کند، بلکه هر نگاه غیرکاربردی و منفی را همپای گذر زمان، از ذهن آنان بزداید. این مهم البته تنها زمانی ممکن است که هدفها برپایه ی ترقیخواهی و آینده نگری اصولی طرح ریزی شوند وگرنه با ادامه نظام فعلی آموزشی، پایفشاری بر مقاصد پیشین و کهنه گراییها، در بر همان پاشنه ی پیشین خواهد چرخید.

در اوایل سال تحصیلی یاد شده ؛ همواره رفتار دانش آموزان در زنگ زبان انگلیسی، توجه مرا به خود جلب می کرد. بدان معنا که در این زنگ، کم تحرک تر و بی توجه به نظر می رسیدند. با توجه به رفتار آنها دریافتم که در جلساتی که مهارت های نوشتاری و یا آشنایی با واژه ها انجام می پذیرفت و با آنها واژه ها و متن (READING) تدریس می شد، آنها با بی حوصلگی به درس گوش می د ادند و دقت و توجه کافی را نداشتند.

بنابراین علاقه مند شدم تا این وضع را تغییر داده و زمینه ای فراهم آورد تا دانش آموزان بهتر و راحت تر مهارت های نوشتاری و واژگان و مفاهیم را درک کنند. فکر کردم تا با بهبود بخشیدن به توانایی درک مفاهیم در آینده، این دانش آموزان هم موثر می باشم، چون همان طور که ذکر شد، مهارت های نوشتاری ، واژگان و درک مفاهیم زبان انگلیس در دانشگاه ها و…. نیز برای آنها سودمند می باشد.

 

اهمیت موضوع:

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است. چرا که زبان انگلیسی، زبان علم است و آموزش رشته های مختلف در سطوح عالی و تولید علم به زبان انگلیسی صورت می گیرد. با افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه های رادیویی وتلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان انگلیسی صورت می گیرند و عدم آشنایی به این زبان برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است. زبان انگلیسی از زبان های زنده و بین المللی دنیاست که پر طرفدارترین زبان مکالمه ای دنیاست. و آنچه که این زبان را به زبان های دیگر جهان متمایز می کند، یادگیری آسان و روان و آسان بودن در به کار بردن این زبان در مکالمه است.

آموختن این زبان برای دانش آموزان امری جدایی ناپذیر با پیشرفت تحصیلی می باشد. بر این اساس، هدف کلی از پرداختن به این پژوهش، علاقه مندی دانش آموزان به یادگیری واژه ها و در نتیجه خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی بوده است.

 

توصیف وضع موجود (شواهد ١)

اینجانب.. مدت.. سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و هم اکنون در آموزشگاه….. مشغول تدریس زبان انگلیسی هستم. در کلاس.. این آموزشگاه که تعداد… نفر دانش آموز دارم در اوایل سال تحصیلی….. از شاخص های کیفی و کمی جهت گردآوری داده ها استفاده نمودم.

با نظر سنجی از دانش آموزان در مورد میزان علاقه ی آنها نسبت به درس زبان انگلیسی دریافتم:

  • نسبت به مهارت های نوشتاری متون انگلیسی نگرش مثبتی نداشتند.
  • انگیزه و علاقه ای نسبت به یادگیری مهارت های نوشتاری نداشتند.
  • از اهمیت کاربرد زبان انگلیسی در زندگی روزمره اطلاع چندانی نداشتند.
  • نسبت به چگونه مطالعه کردن و یادگیری زبان انگلیسی آگاهی نداشتند.
  • زمان تدریس درس زبان انگلیسی خسته و کسل به نظر می آمدند.

با بررسی نتایج حاصل از آزمون زبان انگلیسی دی ماه دریافتم:

  • در قسمت مهارت های نوشتاری، دانش آموزان نمره بیشتری را از دست داده بودند.
  • دانش آموزان علاقه ای به پاسخ دادن به قسمت های مختلف درس زبان انگلیسی را نداشتند.
  • دانش آموزان در آزمون های شفاهی نمره بیشتری را از دست داده بودند.

اهداف گزارش تخصصی: هدف اصلی

بهبود مهارت نوشتاری در دانش آموزان در درس زبان انگلیسی

اهداف فرعی

بررسی علل بی علاقگی دانش آموزان به مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی پیدا کردن روش های جهت بهبود مهارت نوشتاری در دانش آموزان

 

مقایسه با شاخص

در مقایسه با شاخص پس از اجرای طرح، میزان علاقه مندی دانش آموزان به یادگیری خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی با استفاده از بهبود مهارت نوشتاری آنها باید از ٣٠ درصد به ٧٠ درصد افزایش یابد.

 

جمع آوری اطلاعات

برای تعیین وضع موجود از اعداد و ارقام نیز استفاده شد که در این قسمت در قالب شاخص های کمی به

شرح زیر ارایه می گردد:

با استفاده از روش های متمرکز به بررسی نتایج آزمون دی ماه درس زبان انگلیسی پرداختم. نتایج به دست

آمده چنین بود:

جدول شماره ١:جدول درصد فراوانی نتایج آزمون زبان انگلیسی دی ماه در سال تحصیلی ٩۵-٩۴

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

 

برچسب‌ها:, , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]