گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی 2017-11-19 1,391 views

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

عنوان گزارش : گزراش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۴

مقدمه بیان مساله و سابقه موضوع
یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست. این گونه معلمان از برنامه ها و وسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران خود استفاده می کنندو اغلب خود مبادرت به ساختن ابزارها و وسایل کمک آموزشی می نمایند.چنین معلمانی قادرند از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری ها را بنمایند. با توجه به مطالب ذکر شده بنده نیز برای علاقه مند نمودن دانش آموزان سال دوم وسوم دبیرستان به درس جغرافیا ۰و ۱سعی نموده ام که از روش سخنرانی ومتکلم وحده بودن در کلاس خارج شده واز وسایل کمک آموزشی وتدوین نرم افزار جغرافیا به صورت  power pointو فیلم آموزشی و انواع روش های مشارکتی استفاده نموده وکلاس فعال وبا نشاط داشته باشم تا دانش آموزان با میل ورغبت بیشتری در کلاس درس حاضر شوند

ارزیابی از وضعیت موجود
مساله ای که بنده با آن مواجه شدم وباعث شد که تغییراتی در کلاسم ایجاد کنم هر ساله در پایان هر دو
نیم سال (اول ودوم ) از دانش آموزان می خواهم که نقطه نظرات خود را در قالب نظرا ت ، انتقادات و
پیشنهادات در مورد روش تدریس بنده ارائه دهند پس از جمع آوری به این نتیجه رسیدم که دانش آموزان
سال دوم انسانی که جغرافیا درس تخصصی آنان می باشد نسبت به رشته تجربی وریاضی علاقه کمتری
نشان می دهند ونمره ارزشیابی های مستمر آنان در این درس کمتر است به همین دلیل تصمیم گرفتم
پژوهشی در این زمینه انجام دهم.

– چرا دانش آموزان به درس جغرافیا علاقه چندانی ندارند؟

– آیا شیوه تدریس بنده یا دبیران سال های قبل سبب بی انگیزه نمودن آنها به درس جغرافیا شده است؟

– عدم آشنایی دانش آموزان به نحوه ی مطالعه این درس ،سبب بی علاقگی آنها به این درس شده است ؟

– عدم توجه به ارزشیابی های مستمر وتکوینی در یادگیری درس جغرافیا تاثیر داشته است ؟ – عدم
استفاده از وسایل کمک آموزشی درتدریس توسط دبیران موثر بوده است ؟

– چگونه می توان دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقه مند سازم؟

اینها سوالاتی بودند که باید پاسخ آنهارا پیدا کرده وراهکارهای مناسب برای آنها پیدا می کردم.
ارزشیابی بخشی از فرایند یاددهی – یادگیری است. همه دست اندرکاران امور آموزشی وتربیتی با کلمه
ارزشیابی و امتحان آشنایی دارند . اگر بگوییم که ارزشیابی حلقه مفقوده یادگیری محسوب می شود زیاد به
خطا نرفته ایم چرا که از یک نظر ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت های آموزشی معلم وبرنامه درسی
محسوب می شود واز نظر دیگر ارزشیابی در روش های فعال تدریس جغرافیا باید مقدم واستمرار دهنده
برنامه های درسی وفرایند تدریس شمرده شود. همه گمان می کنند که ارزشیابی مخصوص اندازه گیری
دانش ها ومهارت ها ی دانش آموزان از مطالب مطرح شده در کلاس درس است در حالی که ارزشیابی باید
شامل برنامه درسی وفعالیت های معلم در کلاس ونحوه تدریس وی نیز می باشد وبه عنوان ابزاری برای
درک نقایص برنامه وروند تدریس ویادگیری دانش آموز به کار رود.حال می توان گفت که ارزشیابی بخشی از
فرایند یاددهی – یادگیری است وجدا از آن ودر انتهای آن قرار نمی گیرد.

اهداف گزارش تخصصی :

 

گزارش تخصصی مشاور مدرسه بالا بردن سطح سلامت مدرسه


هدف اصلی :


جذاب کردن ساعت درس جغرافیا برای دانش آموزان با روش های جدید تدریس

اهداف جزئی


– چرا دانش آموزان به درس جغرافیا علاقه چندانی ندارند.
– آیا شیوه تدریس بنده یا دبیران سال های قبل سبب بی انگیزه نمودن آنها به درس جغرافیا شده است.
– عدم آشنایی دانش آموزان به نحوه ی مطالعه این درس ،سبب بی علاقگی آنها به این درس شده است .
– عدم توجه به ارزشیابی های مستمر وتکوینی در یادگیری درس جغرافیا تاثیر داشته است .
– عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی درتدریس توسط دبیران موثر بوده است .
– چگونه می توان دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقه مند سازم.

جمع آوری اطلاعات


پژوهش حاضر دربین دانش آموزان سال دوم وسوم دبیرستان می باشد که در برنامه آموزشی آنها جغرافیا
۰و استان شناسی وجغرافیا ۱گنجانده شده است. امسال هم طبق سالهای قبل برای اینکه بدانم چرا دانش
آموزان به درس جغرافیا علاقه کمتری نشان می دهند وچه کار کنم که دانش آموزان از این حالت خارج
شوند وبا دید دیگری به این درس نگاه کنند به اهمیت درس جغرافیا پی ببرند ابتدا از خود آنها خواستم که
نظرشان را درباره این درس وکلاس بنویسند وبگویند چه انتظاری از کلاس جغرافیا دارند ودوست دارند از
چه روشی برای تدریس این درس استفاده شود. بعداز نظر خواهی از دانش آموزان با مشاور وهمکارانم در

باره علل بی علاقگی وضعف دانش آموزان در این درس صحبت نمودم سپس از تعدادی از اولیاء دانش
آموزان ضعیف دعوت به عمل آمده وعلل بی علاقگی وضعف فرزندشان را نسبت به درس جویا شدم.

تجزیه وتحلیل داده ها ( موانع عدم علاقه به درس جغرافیا(
پس از بررسی نظرات ومطالعه کتاب ها ومجلات مختلف و همفکری ومشاوره با مشاور در مدرسه وسایر
همکاران درباره علت عدم علاقه دانش آموزان به درس جغرافیا به نتایجی دست یافتم که به شرح ذیل می
باشد:
نظرات همکاران:
– نداشتن انگیزه

– توجه بیش از حد به مسائل جانبی وحاشیه ای (تفریح ومیهمانی ، شب نشینی و…)

– توجه ،علاقه وتحت تاثیر برنامه های تلویزیونی وماهواره ای قرار گرفتن

– سطح پایین تحصیلات خانواده

– تحت تاثیر محیط قرار گرفتن

– نداشتن برنامه ریزی وعدم رسیدگی به موقع به تکالیف نظرات والدین

– عدم علاقه به مطالعه

– نداشتن انگیزه وهدف

– صرف اوقات زیادی از شبانه روز برای دیدن برنامه های تلویزیونی

– سطح تحصیلات خانواده
نظر خواهی از دانش آموزان برای من بسیار حائز اهمیت بود به همین دلیل از آنها خواستم که نظرات
،خواسته ها وعلت عدم علاقه شان به درس جغرافیا را بدون نوشتن مشخصاتشان روی برگه ای برایم
بنویسند. البته نظر خواهی از دانش آموزان فقط اختصاص به سال دومی ها نداشت بلکه از پایه های بالاتر
هم نظر سنجی به عمل آمد. علاوه بر نظر خواهی از کلیه دانش آموزان با چند تن از دانش آموزان ممتاز
ودرس خوان ودانش آموزان ضعیف مصاحبه ای ترتیب دادم که مختصری از گزارش به شرح ذیل می باشد.
نظرات دانش آموزان :
الف- نظر دانش آموزان ممتاز ودرس خوان :

-نحوه تدریس دبیر

– خشک وبی روح بودن کلاس

– ترس ودلهره واضطراب دانش آموزان از پرسش های شفاهی

-زمان کم وحجم زیاد درس استان شناسی

ب- نظر دانش آموزان ضعیف

– نداشتن انگیزه ودرک درست وروشن از آینده

– عدم علاقه به مطالعه و عدم آگاهی به نحوه صحیح مطالعه

– تحت تاثیر محیط قرار گرفتن

– نداشتن علاقه به کلاس ودرس

موارد ذکر شده مهمترین مسائل دانش آموزان بود که حالا جزئی از دغدغه های ذهنی من شده بود وباید
تا جایی که می توانستم در بهبود وضعیت تلاش می کردم.

اجرای راه حل جدید :
غالبا درسهایی مانند فیزیک ،شیمی وزیست شناسی و… دارای آزمایشگاهی بوده ودانش آموزان در این
کلاس ها می توانند از وسایل آزمایشگاهی استفاده نموده وتنوعی در کلاس ایجاد شود در صورتی که کلاس
جغرافیا محدود به همان کلاس بوده ومعمولا کلاس خشک وبی روح است به همین جهت باید کاری می
کردم که کلاس جغرافیا را به کلاس شاد ودلپذیر تبدیل کنم که دانش آموزان از این کلاس نه تنها خسته
نشوند بلکه لذت هم ببرند.

بنابر این جهت تنوع اکثر اوقات با دانش آموزان به کارگاه رایانه می رفتیم

روش اجرا :


قبل از ارزشیابی باید درس را تدریس نمود. هرچند موضوع روش ارزشیابی ونحوه علاقه نمودن دانش
آموزان به درس جغرافیا می باشد ولی ابتدا اشاره ای کوتاه به روش تدریس اینجانب در کلاس درس نموده
وبعدا به روش ارزشیابی می پردازم. بنده حدود ۰۷سال است که در شهرستان علی آبادکتول به تدریس
جغرافیا مشغول هستم در طول این سال ها تمام سعی وتلاش بنده این بوده که حداکثر توان علمی وتجربی
خویش را جهت بالا بردن کیفیت تدریس با استفاده از روشهای مختلف تدریس به کار گیرم تا بیشترین
نتیجه را در یادگیری وشکوفایی استعدادهای دانش آموزان داشته باشم .در طول این سالها با روش های
مختلفی آشنا شده و اغلب دارای نتایج خوبی بوده اندهر چند که بعضی از آنها وقت زیادی را نیاز داشته اند.
در این راستا با دانش آموزان متفاوتی سرو کار داشته ام از تیز هوشان ونمونه تا کارودانش ومدارس عادی و
… سعی نموده ام در هر کلاس با توجه به سطح فکر دانش آموزان از روش های متفاوتی برای تدریس

وارزشیابی استفاده نمایم. همچنین در طول این سال ها به این نتیجه رسیده ام که تدریس زمانی می تواند
بیشترین راندمان را داشته باشد که :
– معلم به موضوع مورد تدریس علاقه واقعی داشته باشد وبرای آن ارزش قائل شود.
– برای دانش آموزان ارزش قائل شود که این درس در هر رشته ای که باشدمورد استفاده قرار گیرد.
– آشنایی با انواع روش های نوین تدریس در امر یادگیری واستفاده از وسایل کمک آموزشی نظیر نرم افزار
جغرافیا وتدوین آن ،فیلم آموزشی ونقشه و….

روش تدریس :


معمولا جلسه اول ورود به هر کلاس را با نام جلسه معارفه و آشنایی آنان با روش تدریس وانتظارات دبیر از
آنان وآگاه نمودن آنان به خصوص دانش آموزان سال دوم که تدریس جغرافیا در مقطع متوسطه از سال
دوم شروع می شود به اینکه چرا این رشته (ریاضی – تجربی – انسانی ) را انتخاب نموده اند ودادن
اطلاعاتی راجع به رشته انتخابی واینکه با انتخاب رشته مورد نظر آینده خودرا رقم زده اند حال برای
رسیدن به هدف مورد نظر در رشته انتخاب شده چگونه برنامه ریزی نمایند اطلاعاتی را در اختیار دانش
آموزان قرار می دهم.

در جلسه دوم که تدریس شروع می شود برای اینکه به عمق مطالب درسی پی ببرند در جلسه اول مطالبی
راجع به نحوه مطالعه این درس در اختیار دانش آموزان قرار می دهم اینکه محیطی را برای مطالعه انتخاب
نمایند فضای آرام وساکت ، از لحاظ نور دهی مکان مطالعه ،اختصاص چه زمانی برای مطالعه هر درس
،پیش مطالعه دروس قبل از تدریس دبیر با وجود توضیحاتی که در جلسه معارفه حاصل تجربیات بنده در
مورد شیوه مطالعه بوده در اختیار دانش آموزان قرارداده تا آنان را به مطالعه وکتابخوانی نه تنها به درس
جغرافیا بلکه به سایر دروس ومطالعات

غیر درسی علاقه نشان دهند. قبل از تدریس در جلسه اول از دانش آموزان می خواهم به مدت ۰۵الی ۱۱
دقیقه سر کلاس به مطالعه درسی که معمولا بر اساس بودجه بندی خودم هر جلسه ۶صفحه بیشتر

تدریس نمی کنم بپردازند تا بنده رئوس مطالب واهداف رفتاری را یا روی تابلو برای آنها می نویسم یا نرم
افزار جغرافیا را که خودم برای اکثر دروس به صورت پاورپوینت آماده نموده ام در سایت راه اندازی نمایم.

در حین پیش مطالعه در کلاس به نحوه مطالعه دانش آموزان توجه می کنم که یکی از مشکلات آنان
مطالعه با صدای بلند بود . برای دانش آموزان توضیح دادم که هنگام مطالعه سعی نمایید با تمرکز حواس
بیشتر وبا چشم مطالعه نمایید یا اگر فرصت شد قبل از تدریس مبحث اصلی حداقل ۵دقیقه در مورد
اهمیت موضوع تدریس بحث نمایم یا گوشه ای از فیلم آموزشی راجع به تدریس رابرای آنان نمایش دهم
وآنقدر موضوع را مهم وجذاب جلوه می دهم که دانش آموز دوست داشته باشد موضوع رابداند. به عنوان
مثال اهمیت علم جغرافیا ، نظر جغرافیدانان وعلمای سیاست را در این ارتباط توضیح می دهم . هدف علم
جغرافیا – جغرافیای کاربردی واینکه هیچ فعالیت عمرانی در دنیا بدون جغرافیا امکان پذیر نیست،مثلا درس
موقعیت ایران در جغرافیای سال دوم : بر انگیختن حس ناسیونالیستی – هویت ملی ایرانی بودن وایران را
ساختن در گرو شناخت درست از ایران

– تدریس به کمک وسایل کمک آموزشی نقشه ایران وجهان – نقشه های توپوگرافی – فیلم –عکس –
روزنامه کتاب های کمکی علمی – اینترنت با توجه به موضوع تدریس

– روش تدریس تنها یک روش نیست بلکه از روش سخنرانی – گروهی- پرسش وپاسخ – الگوی کاوشگری
با استفاده از فیلم آموزشی ونرم افزار جغرافیا با توجه به موضوع درس ووضعیت کلاس استفاده می شود.

درحین تدریس به دانش آموزان فرصت مطرح نمودن سوالاتی که به ذهنشان می رسد را می دهم واز سایر
دانش آموزان می خواهم که پاسخ دهند ودر نهایت پاسخ های دانش آموزان را جمع بندی واصلاح می
نمایم.

– سعی می کنم کلاس را زنده وفعال نگه دارم بدین منظور در ضمن تدریس سوال می کنم

هر دانش آموز ی پاسخ صحیح را بدهد همان موقع نمره می گیرد. به منظور علاقه مند نمودن دانش آموزان
موضوعات جغرافیایی را در اختیار آنها قرار می دهم تا به دلخواه به صورت گروهی موضوعات جغرافیای
مثلا اهمیت سواحل شمالی وجنوبی ایران یا در موردعملکرد شورای شهر علی آبادکتول به صورت میدانی
تحقیقاتی را انجام دهند.

– روش دیگر برای علاقه مند نمودن دانش آموزان اختصاص بخشی از نمره مستمر جغرافیا به جمع آوری
آلبوم عکس جغرافیایی از مناظر دیدنی وتوریستی استان یا استانهای دیگر به خصوص در نیمسال دوم به
صورت گروهی که یا به صورت دوربین عکاسی می توانند از پدیده های طبیعی یا انسانی که باعث جذب
توریست در آن مکان می شود جمع آوری نموده وهر دو قطعه عکس را روی برگه A4نصب وتوضیح
مختصری راجع به آن بنویسند یا با موبایل یا دوربین دیجیتالی می توانند عکس از جاذبه های توریستی
گرفته با ااستفاده از powerpointزیر تصاویر را نوشته وبا استفاده از نرم افزار یولید به صورت سی دی
تحویل نمایند. باتوجه به اینکه حدود ۱/۵نمره از آزمون نوبت اول ودوم اختصاص به نقشه دارد جهت
تفهیم بیشتر وگرفتن نمره کامل نقشه وشناخت موقعیت پدیده های داده شده ۱۱نمره به رسم نقشه ایران
واستان اختصاص داده که مشاهده نمودم نه تنها رشته انسانی که درس اختصاصی آنان است (چون به
صورت اختیاری این نمره را اختصاص داده ) اکثر دانش آموزان به کشیدن نقشه علاقه نشان داده وبا توجه
به اینکه در برگزاری سمینار های جغرافیا از وسایل دست ساخت جغرافیا نیز استفاده می شود.

– روش دیگر جهت علاقه مند نمودن دانش آموزان : استفاده از وسایل دست ساخت جغرافیایی مثل ماکت
ومدل پدیده های جغرافیایی- نقشه برجسته و… در جشنواره های دانش آموزی

ارزشیابی


فعالیت های دانش آموزان در کلاس شامل : تهیه مقاله – تدوین نرم افزار به صورت powerpointاز
خلاصه دروس جغرافیا- فیلم های آموزشی که از تلویزیون در مورد موضوعات جغرافیایی ضبط کرده اند با
توجه به موضوع کتاب– یک تکه از روزنامه – تهیه عکس از اینترنت – جمع آوری اخبار واطلاعات
جغرافیایی وتهیه آلبوم عکس جغرافیایی – کنفرانس در کلاس و… در تعیین نمره ارزشیابی نقش دارد یعنی
مجموع نمراتی را که به صورت آزمون کتبی – شفاهی – جمع آوری نقشه – عکس –تحقیق- فعالیت انجام
داده اند جمع تقسیم بر تعداد نمره مستمر آنان خواهد بود.

در اجرای روش ارزشیابی مراحل زیر انجام می شود که عبارتند از :

در دومین جلسه حضور در کلاس موضوع درس تدریس می شود وشیوه های ارزشیابی به دانش آموزان در
جلسه اول معارفه گفته می شود

اولین ازرشیابی کلاس:


یکی از اولین ارزشیابی های طول سال اولین ارزشیابی است زیرا دانش آموزان معلم را ومعلم دانش آموزان
را ارزشیابی می کند. دانش آموز نوع سوالات معلم – روش ارزشیابی –صحت ارزشیابی را ومعلم دانش
آموزان قوی وضعیف وسطح کلاس را تشخیص می دهد.

– از جلسه دوم به بعد دانش آموزان کلاس به دو گروه الف وب تقسیم می شوند وهر جلسه از یک گروه
درسی پرسیده شود در هر گروه هم دانش آموزان ضعیف هستند هم قوی . هر جلسه ازیک گروه درسی می
پرسم ونمی گویم از جایی که از شما درس نپرسیده ام درس می پرسم وجلسه بعد از گروه بعدی به این
ترتیب همه کلاس همه ی کتاب را ارزشیابی می شوند برای سال دومی ها چون درس استان شناسی با
حجم زیاد وزمان کم به مدت ۱سال است تدریس می شود به این روش .

اما سال سوم انسانی یک جلسه تدریس یک جلسه پرسش شفاهی را انجام می دهم وبعداز اتمام هرفصل
آزمون کتبی به عمل می آورم که تاریخ را در صفحه اول دفتر نمره ثبت می نمایم تا با آزمون های دیگر
تداخل نداشته باشد.

– در پایان هر ماه گروه الف وب مقایسه می شوند نماینده هرگروه نمرات را جمع می کند ومیانگین گیری
می شود. در دفتر نمره من یادداشت می شود مثلا گروه الف ۰۴/۵وگروه ب ۰۶/۵برای دانش آموزان هم
رقابت بر انگیز است وهم ایجاد تنوع وشادی می کند.

البته در هنگام آزمون های کتبی سعی می نمایم که ۱نمونه سوال ، حال یا به صورت ۱نمونه ۴۱سوالی
چهار گزینه ای یا تشریحی که از انواع سوالات چهار گزینه ای – کوتاه پاسخ – ص. غ – کامل کردنی و…
طراحی می شود یعنی بعد از اتمام هر فصل دانش آموز ۱نمونه سوال دریافت می کند . چون درس جغرافیا
۱نهایی است سعی می نمایم در آزمونهای کتبی مثلا بعد از اتمام یک فصل از بانک سوالات خودم که جمع
آوری نموده ام یا در کامپیوتر ذخیره شده استفاده نمایم تا دیگر دلهره ای برای نوبت دوم نداشته باشند.

– در پایان هر ماه برترین ها به مدیر مدرسه معرفی می شوند ، البته به دانش آموزان گفته می شود که
بدترین ها هم معرفی خواهند شد ولی هر گز این کار نمی شود اما به صورت خصوصی از اولیا ء آنان دعوت
به عمل می آید.

– معرفی سر صبحگاه – تشویق توسط دانش آموزان – دادن جایزه به برترین ها .

این روش بسیار رقابت بر انگیز وترغیب کننده است دربین دانش آموزان شور وهیجان ایجاد می کند اینکه
بسیاری از دانش آموزان برای اولین بار اسمشان سر صف خوانده می شود ،جایزه می گیرند اسمشان به
عنوان دانش آموز زرنگ روی تابلو می رود.

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

برچسب‌ها:, ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]