گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

گزارش تخصصی 2017-11-08 2,112 views

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

عنوان گزارش :گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۵

مقدمه

یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست. این گونه معلمان از برنامه ها ووسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران خود استفاده می کنندو اغلب خود مبادرت به ساختن ابزارها ووسایل کمک آموزشی می نمایند.چنین معلمانی قادرند از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری ها را بنمایند. با توجه به مطالب ذکر شده بنده نیز برای علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس علومتجربی سعی نموده ام که از روش سخنرانی ومتکلم وحده بودن در کلاس خارج شده واز وسایل کمک آموزشی وتدوین مطالب علوم تجربی به صورت powerpoint و فیلم آموزشی و انواع روش های مشارکتی استفاده نموده وکلاس فعال وبا نشاط داشته باشم تا دانش آموزان با میل ورغبت بیشتری در کلاس درس حاضر شوند.

بیان مساله وتوصیف وضعیت موجود:

مساله ای که بنده با آن مواجه شدم وباعث شد که تغییراتی در کلاسم ایجاد کنم هر ساله در پایان هر دو نیم سال (اول ودوم ) از دانش آموزان می خواهم که نقطه نظرات خود را در قالب نظرا ت ، انتقادات و پیشنهادات در مورد روش تدریس بنده ارائه دهند پس از جمع آوری به این نتیجه رسیدم که دانش آموزانم به درس علوم تجربی کمتر توجه نشان می دهند ونمره ارزشیابی های مستمر آنان در این درس کمتر است به همین دلیل تصمیم گرفتم پژوهشی در این زمینه انجام دهم.

اهداف گزارش :

هدف کلی :

جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس

اهداف جزئی :

– چرا دانش آموزان به درس علوم تجربی علاقه چندانی ندارند؟

– آیا شیوه تدریس بنده یا دبیران سال های قبل سبب بی انگیزه نمودن آنها به درس علوم تجربی شده است؟

– عدم آشنایی دانش آموزان به نحوه ی مطالعه این درس ،سبب بی علاقگی آنها به این درس شده است ؟

– عدم توجه به ارزشیابی های مستمر وتکوینی در یادگیری درس علوم تجربی تاثیر داشته است ؟

– عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی درتدریس توسط دبیران موثر بوده است ؟

– چگونه می توان دانش آموزان را به درس علوم تجربی علاقه مند سازم؟

اینها سوالاتی بودند که باید پاسخ آنهارا پیدا کرده وراهکارهای مناسب برای آنها پیدا می کردم.  ارزشیابی بخشی از فرایند یاددهی – یادگیری است. همه دست اندرکاران امور آموزشی وتربیتی با کلمه  ارزشیابی و امتحان آشنایی دارند . اگر بگوییم که ارزشیابی حلقه مفقوده یادگیری محسوب می شود زیاد به خطا نرفته ایم چرا که از یک نظر ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت های آموزشی معلم وبرنامه درسی محسوب می شود واز نظر دیگر ارزشیابی در روش های فعال تدریس علوم تجربی باید مقدم واستمرار دهنده برنامه های درسی وفرایند تدریس شمرده شود. همه گمان می کنند که ارزشیابی مخصوص اندازه گیری دانش ها ومهارت ها ی دانش آموزان از مطالب مطرح شده در کلاس درس است در حالی که ارزشیابی باید شامل برنامه درسی وفعالیت های معلم در کلاس ونحوه تدریس وی نیز می باشد وبه عنوان ابزاری برای درک نقایص برنامه وروند تدریس ویادگیری دانش آموز به کار رود.حال می توان گفت که ارزشیابی بخشی از فرایند یاددهی – یادگیری است وجدا از آن ودر انتهای آن قرار نمی گیرد.

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

ارزیابی از وضع موجود

پژوهش حاضر دربین دانش آموزان سال هفتم و هشتم و نهم می باشد که در برنامه آموزشی آنها درس علوم تجربی گنجانده شده است. امسال هم طبق سالهای قبل برای اینکه بدانم چرا دانش آموزان به درس علوم تجربی علاقه کمتری نشان می دهند وچه کار کنم که دانش آموزان از این حالت خارج شوند وبا دید دیگری به این درس نگاه کنند به اهمیت درس علوم تجربی پی ببرند ابتدا از خود آنها خواستم که نظرشان را درباره این درس وکلاس بنویسند وبگویند چه انتظاری از کلاس علوم تجربی دارند ودوست دارند از چه روشی برای تدریس این درس استفاده شود. بعداز نظر خواهی از دانش آموزان با مشاور وهمکارانم در باره علل بی علاقگی وضعف دانش آموزان در این درس صحبت نمودم سپس از تعدادی از اولیاء دانش آموزان ضعیف دعوت به عمل آمده وعلل بی علاقگی وضعف فرزندشان را نسبت به درس جویا شدم.

تجزیه وتحلیل داده ها ( موانع موجود در تدریس علوم تجربی )

پس از بررسی نظرات ومطالعه کتاب ها ومجلات مختلف و همفکری ومشاوره با مشاور در مدرسه وسایر همکاران درباره علت عدم علاقه دانش آموزان به درس علوم به نتایجی دست یافتم که به شرح ذیل می باشد:

نظرات همکاران:

نداشتن انگیزه

– توجه بیش از حد به مسائل جانبی وحاشیه ای (تفریح ومیهمانی ، شب نشینی و…)

– توجه ،علاقه وتحت تاثیر برنامه های تلویزیونی وماهواره ای قرار گرفتن

– سطح پایین تحصیلات خانواده

– تحت تاثیر محیط قرار گرفتن

– نداشتن برنامه ریزی وعدم رسیدگی به موقع به تکالیف نظرات والدین

– عدم علاقه به مطالعه

– نداشتن انگیزه وهدف

– صرف اوقات زیادی از  شبانه روز برای دیدن برنامه های تلویزیونی

– سطح تحصیلات خانواده

نظر خواهی از دانش آموزان برای من بسیار حائز اهمیت بود به همین دلیل از آنها خواستم که نظرات ،خواسته ها وعلت عدم علاقه شان به درس علوم تجربی را بدون نوشتن مشخصاتشان روی برگه ای برایم بنویسند. البته نظر خواهی از دانش آموزان فقط اختصاص به سال دومی ها نداشت بلکه از پایه های بالاتر هم نظر سنجی به عمل آمد. علاوه بر نظر خواهی از کلیه دانش آموزان با چند تن از دانش آموزان ممتاز و درس خوان ودانش آموزان ضعیف مصاحبه ای ترتیب دادم که مختصری از گزارش به شرح ذیل می باشد.

نظرات دانش آموزان :

الف- نظر دانش آموزان ممتاز ودرس خوان:

-نحوه تدریس دبیر

-خشک وبی روح بودن کلاس

-ترس ودلهره واضطراب دانش آموزان از پرسش های شفاهی

-زمان کم وحجم زیاد درس استان شناسی

ب- نظر دانش آموزان ضعیف

-نداشتن انگیزه ودرک درست وروشن از آینده

-عدم علاقه به مطالعه و عدم آگاهی به نحوه صحیح مطالعه

– تحت تاثیر محیط قرار گرفتن

-نداشتن علاقه به کلاس ودرس

موارد ذکر شده مهمترین مسائل دانش آموزان بود که حالا جزئی از دغدغه های ذهنی من شده بود وباید

تا جایی که می توانستم در بهبود وضعیت تلاش می کردم.

مقایسه با شاخص :

در مقایسه با شاخاص ما باید راهکارهایی ارائه دهیم تا دانش آموزان به کلاس درس علوم تجربی علاقمند شوند .

اجرای راه حل جدید :

بنابر این جهت تنوع تدریس علوم تجربی اکثر اوقات با دانش آموزان به کارگاه رایانه می رفتیم.

روش اجرا :

قبل از ارزشیابی باید درس را تدریس نمود. هرچند موضوع روش ارزشیابی ونحوه علاقه نمودن دانش آموزان به درس علوم تجربی می باشد ولی ابتدا اشاره ای کوتاه به روش تدریس اینجانب در کلاس درس نموده وبعدا به روش ارزشیابی می پردازم. بنده حدود ۱۷ سال است که در شهرستان علی آبادکتول به تدریس علوم تجربی مشغول هستم در طول این سال ها تمام سعی وتلاش بنده این بوده که حداکثر توان علمی وتجربی خویش را جهت بالا بردن کیفیت تدریس با استفاده از روشهای مختلف تدریس به کار گیرم تا بیشترین نتیجه را در یادگیری وشکوفایی استعدادهای دانش آموزان داشته باشم .در طول این سالها با روش های مختلفی آشنا شده و اغلب دارای نتایج خوبی بوده اندهر چند که بعضی از آنها وقت زیادی را نیاز داشته اند. در این راستا با دانش آموزان متفاوتی سرو کار داشته ام از تیز هوشان ونمونه تا کارودانش ومدارس عادی و … سعی نموده ام در هر کلاس با توجه به سطح فکر دانش آموزان از روش های متفاوتی برای تدریس وارزشیابی استفاده نمایم. همچنین در طول این سال ها به این نتیجه رسیده ام که تدریس زمانی می تواند بیشترین راندمان را داشته باشد که :

– معلم به موضوع مورد تدریس علاقه واقعی داشته باشد وبرای آن ارزش قائل شود.

– برای دانش آموزان ارزش قائل شود که این درس در هر رشته ای که  باشد مورد استفاده قرار گیرد.

آشنایی با انواع روش های نوین تدریس در امر یادگیری واستفاده از وسایل کمک آموزشی نظیر نرم افزار علوم وتدوین آن ،فیلم آموزشی و ….

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

گزارش تخصصی جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان

برچسب‌ها:, ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]