گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی 2019-01-09 871 views

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

عنوان گزارش : گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه
نوع فایل : (Word) قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۸

چکیده

شاید بتوان گفت که فحش وناسزا گفتن در بین نوجوانان یکی از دغدغه هایی است که خانواده‌ها از ان رنج می‌برند چرا که نگران آینده فرزندشان میباشند دراین تحقیق سعی بر آن شده است که عوامل ایجاد این رفتار و راه حل‌های اساسی برای کاهش این رفتار نامتعارف بیان شود. من در این تحقیق ابتدا به بیان موضوع تحقیق پرداختم وسپس باتوصیف وضعیت موجود به بیان مسئله وجمع آوری شواهدی مبنی بروجود مشکل یا همان مسئله پرداختم بعد از آن به گرد اوری اطلاعات از طریق مشاهده ویاداشت برداری وهمچنین از یافته‌های علمی دیگران استفاده شده است وبا استفاده از شیوه شش پرسش یافته‌ها تجزیه و تحلیل شده است راه حل‌های پیشنهادی با مشارکت همکاران بیان شده وپس از اعتبار سنجی توسط همکاران وشورای دبیران به مدت دو هفته روز اجرا گردید وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نهایت نتیجه گیری منطقی صورت گرفت که نتایج آن در این تحقیق بیان شده است

واژگان کلیدی:

دانش‌آموز – رفتار نامتعارف – نا سزاگویی – پرخاشگری

  مقدمه

پرخاشگری واکنش کلی نسبت به ناکامی است هرچند افراد همیشه پاسخهای پرخاشگرانه آشکار از خود نشان نمی دهند وآن‌ها را در وجود خود سرکوب می‌کنند. مثلا پسری که به وسیله یکی از همکلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته غالبا به طور فیزیکی به او حمله ور می‌شود. وفحش وناسزا، زدوخوردها ودعوا‌های حیاط مدرسه، خود نشانه هایی ازاین پرخاشگری‌هاست.

گروهی از روانشناسان معتقدند که طبقات اجتماعی غیر مرفه جامعه، بیشتر از طبقات متوسط ومرفه جامعه احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشکار می‌سازند. (نژاد, ١٣٧٨)

کارن هورنی روانشناس معروف معتقد است که سرکوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر سلامت روان بسیار بد وگاه خطر ناک است زیرا سرکوب چنین احساساتی سر انجام به اضطراب و واکنشهای عصبی می‌انجامد بنابراین پیشنهاد می‌کند که انسان باید گهگاه احساسات خصمانه خویش را ابراز کند تااز شدت فشار درونی جلوگیری به عمل آید.

 

نکته مهم آنست که همه افراد دچار احساسات پر خاشگرانه می‌شوند وروانشناسان کانالهای اجتماع پسند متعددی را برای تسکین ورهایی از این احساسات بیان می‌کنند که به ویژه در مدارس می‌توانند مور د استفاده قرار گیرند. ازجمله مسابقات ورزشی، نقاشی، نمایشنامه وغیره می‌باشد. (نژاد, ١٣٧٨)

 

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب………….، مدت……… سال است که مشغول خدمت در نظام تعلیم و تربیت این مرزو بوم هستم. در حال حاضر پست سازمانی من مدیریت آموزشگاه……. شهرستان……….. می‌باشد.

دراین مدرسه بین همکاران جو بسیار صمیمی وجود دارد ومدرسه ای است دارای نظم و انضباط.

در کلاس…………… این آموزشگاه، دانش‌آموزی داشتم که باتوجه به اینکه از نظر درسی مشکلی ندارد اما هنگامی که درگروه قرار می‌گیرد بادوستانش درگیر می‌شود واز الفاظ رکیک ونا متعارف (فحش دادن به پدر ومادر دانش‌آموزان) استفاده می‌کند که این عمل او باعث رنجش وناراحتی دوستانش می‌شود من بارها با او صحبت کرده ام ودلیل این رفتار را از او سوال کر ده ام واو هر بار جوابی می‌دهد یک بار می‌گوید دست خودم نیست یا می‌گوید نمی توانم ومن اورا بار‌ها راهنمایی کرده ام اما باز هم این رفتار را از خود نشان می‌دهد واین عمل او باعث شده که بد نبال پیدا کردن دلایل این رفتار او باشم تا بتوانم آنرا شناسایی و بر طرف کنم

این موضوع را با معاونین وسایر همکاران درمیان گذاشتم تانظر آنان را درمورد رفتار این دانش‌آموزبدانم دفتر انضباطی مدرسه راهم بررسی کردم وباتوجه به نظر همکاران و ارزیابی دفتر انضباطی به این نتیجه رسیدم که این دانش‌آموز درهمه کلاس‌ها وگروه‌ها چنین رفتاری دارد به همین دلیل این مساله توجه مرا بیشتر به خود جلب کرد که چرا این دانش‌آموز از این الفاظ استفاده می‌کندو این مسئله برای من به وجود آمد که من به عنوان یک مدیر چگونه می‌توانم این رفتار (فحش و ناسزاگویی) را در دانش‌آموزم برطرف کنم؟

اهداف گزارش اختصاصی:

هدف اصلی:

اصلاح رفتار نامتعارف و ناهنجار دانش‌آموز با روش‌های مناسب

اهداف جزئی:

١ – بررسی علل رفتار ناهنجار دانش‌آموز در کلاس و مدرسه

٢ – پیدا کردن روش هایی جهت اصلاح رفتار دانش‌آموز

٣ – ارائه راهکارهای پیشنهادی به سایر همکاران جهت اصلاح رفتار دانش‌آموزان با رفتار نامتعارف

 

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص دانش‌آموز باید رفتار نامتعارف و نامناسبش با سایرین کاهش و به تدریج حذف شود.

 

جمع آوری اطلاعات مشاهده

اگر به صورت منظم، به اتفاق‌ها و رخدادهای پیرامون خود را تماشا کنید، می‌توان گفت از فن مشاهده استفاده کرده اید (غفاریان , ١٣٩٢)

 

شیوه‌های مشاهده

الف) مشاهده با استفاده از شیوه آماری

این شیوه صرفاً برای شمردن تعداد دفعات یک عمل یا رخداد به کار می‌رود. معمولاً مشاهده تمام قسمت‌های یک عمل در یک وضعیت خاص نا ممکن است، بنابراین مجبورید دست به گزینش بزنید و بخش هایی از عمل را در یک زمان محدود مشاهده کنید (غفاریان , ١٣٩٢)

مشاهده من با مشاهده این دانش‌آموز به مدت یک هفته در کلاس وحیاط متوجه این رفتار دراو شدم

استفاده از الفاظ رکیک و نامتعارف

منظور از الفاظ رکیک در اینجا فحش دادن به پدر , مادر, خواهر وسایر بستگان دیگر دانش‌آموزان است.

یادداشت برداری در این روش من باهمکاری دوتن دیگر از همکارانم دبیر ریاضی و دبیر زبان انگلیسی وبیان کردن موضوع از آنان در خواست کردم این دانش‌آموز را در کلاس‌های درس خودشان به مدت یک هفته زیر نظر داشته باشند و رفتار اورا در کلاس درس خود باذکر نوع رفتار- تعداد دفعات – شرایط فردی یا گروهی یاداشت کنند وپس از دو هفته به من گزارش کنند که این نتایج زیر به دست آمد

هفته اول

بابررسی این رفتار از دانش‌آموز به مدت چهار روز نشان داد که او١۶ بار این رفتاررادر ساعت درس ریاضی وزبان انگلیسی تکرار نموده است

مصاحبه:

من برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر مادر این دانش‌آموز رانیز به مدرسه دعوت کردم وبا او راجع به این موضوع گفتگو کردم مادر نیز از این رفتار فرزندش بسیار ناراحت بود وبیان می‌داشت که پدرش هم کار گر ساده است وبیشتر اوقات سال در شهر دیگر به کارگری مشغول است ودرمنزل نیست و فرزندش در منزل با آنان وخواهر وبرادرش هم بیشتر مواقع همینطور بر خوردرا دارد. مادر بیان می‌داشت که فرزندش بیشتر درمواقعی این رفتار را درمنزل از خود نشان می‌دهد که یا ١-فیلم نگاه می‌کند ٢- زمانی که با دوستانش بیرون می‌رود وبا آنان میگردد. ٣- زمانی که از ما پولی در خواست می‌کند وما ازاو می‌پرسیم برای چه می‌خواهی ۴-زمانی که خواهر وبرادر کوچکترش دست به وسایلش می‌زنند

 

یافته‌های علمی

عوامل موثر بر پرخاشگری

به طور کلی، عوامل مؤثر بر پرخاشگری را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

الف – عوامل زیست شناختی

١. مواد زیست شیمیایی: در این زمینه، می‌توان به تحقیقات جالین و مک نری که در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که افزایش تستوسترون در سطح خون موجب پرخاشگری می‌شود یا کاهش سروتونین موجب تغییرات بدخلقی می‌گردد و بر بروز رفتارهای هیجانی از جمله پرخاشگری تاثیر دارد، اشاره کرد;

٢. گرما: برای مثال، پژوهش‌های بارون و بل در ١٩٧٧;

٣. برانگیختگی جنسی: برای مثال، پژوهش‌های بارون وبریانت (١٩٧٢;. Bryant, J. H)

۴. الکل: برای مثال، پژوهش‌های لئونارد (١٩٨٣. Leonard, D. G. B)

ب – عوامل روان شناختی

١. افسردگی: برای مثال، پژوهش‌های بوهیم (١٩۶۶. Bohime, D)

٢. الگوی شخصیت: برای مثال، پژوهش‌های ماتیوس) ;(١٩٨٩. Mattews, K. A)

٣. تاثیر حرمت خود: برای مثال، پژوهش‌های رنزی ;(١٩٨۴. Renzi, D)

۴. تاثیر احساس گناه: (٣٨) برای مثال، پژوهش‌های مانزی (١٩٩١. Manzy, H)

ج – عوامل فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و محیطی

١. خانواده: برای مثال، پژوهش‌های فریم ;(١٩٧۴. Frame, N)

٢. تسلیح: وقتی فرد مسلح باشد، امکان رفتار پرخاشگرانه در او تقویت می‌شود. برای مثال، پژوهش‌های برکوویتز در ١٩٧۴;

٣. فقر: برای مثال، پژوهش‌های ویلیامز ;(١٩٨۴. Williamz, R. L)

۴. تاثیرات الگویی: برای مثال، پژوهش‌های بندورا در ١٩٧٣;

۵. تاثیرات پاداش و تایید اجتماعی: برای مثال، پژوهش‌های بندورا در ١٩٧٣ که در نظریه یادگیری اجتماعی مطرح شد;

۶. تاثیروسایل ارتباطجمعی: برای مثال، پژوهش‌های برکوویتز در ١٩٨۴. (٣٩

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

گزارش تخصصی اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و ناهنجار دانش‌آموزان در مدرسه

برچسب‌ها:, , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]