گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی 2017-11-20 1,365 views

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۴

چکیده

از زمانی که به تدریس درس تاریخ پرداختم، متوجه عدم علاقه و توجـه برخـی از دانـش آمـوزان بـه کـلاس شده ام؛ که از درس، کتاب و معلم گریزان و بیشتر سعی دارند که خودشان بصورت مستقل و بـدون اتکـا بـه معلم درس را فرا بگیرند. این وضعیت چندان برای من و کلاس خوش آیند نبود گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ بنابراین تصـمیم گـرفتم تـا آنجا که میتوانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کلاسم را از هر لحاظ دارای شور و نشـاط کافی نمایم

نتیجه ای که در نهایت پس از به کار بردن راه حل های مختلف برای اینجانب عاید شده، شور و نشاط و علاقه به درس، همراه با فعالیت دانش آموزان در کلاس بوده است. که این مسئله برایم ارزش زیادی داشته است.

از دیگر مواردی که باید به آن اشاره شود کسب موفقیت دانش آموزان در آزمونهای مستمر و پایانی بود.

شرکت همگی دانش آموزان به صورت داوطلبانه در پرسش های کلاسی، انجام برخی تکالیف محولـه و رقابـت سالم در بین آنها از دیگر مواردی است که از کنار آن نمیتوان به سادگی گذشت.

در نشست ها و گفتگوهایی که با همکاران مختلف داشته ام، در استفاده از راه حل های مذکور، بیشـتر تشـویق میشدم.

 

مقدمه:

تاریخ هر ملتی، نمادی از هویت آنان است که در شکل گیری شخصـیت و هویـت جوانـانش، نقـش اساسـی خواهد داشت. تاریخ یکی از مهمترین و بهترین مآخذ تعلیم و تربیت برای انسانهاست و همـانطور کـه گفتـه شده «هیچ قسمتی از فرهنگ یک جامعه به اندازه ی تاریخ در هویت بخشی موثر نیست ».

این مسئله تنها با آموزش درست تاریخ میسر میشود. و در این راه باید دانش آمـوزان را بـه گونـه ای جـذب درس تاریخ و فلسفه ی حاکم بر آن کرد که بعد از پایان درس، آنان خود به دنبال چرایی مسائل برونـد و بـه غور و تحقیق در امور بپردازند.

در ارائه ی درس تاریخ، چه به صورت سنتی و یا شکل نوین آن، باید روحیـه ی کنجکـاوی، حقیقـت جـویی و دنبال کردن دلایل، علت ها و نتایج تاریخی و نقش آنها را در زندگی حال و آینده ی دانش آموزان ایجاد کنیم؛ و کاربرد تاریخ برای حال و آینده را واقعاً در روح و جان آنهـا و کسـانیکه تـاریخ را تنهـا حـدیث گذشـتگان (مردگان) میپندارند، به صورت علمی و کاربردی تقویت کنیم.

بقول دکتر زرین کوب «آنچه انسان امروز از تاریخ میتواند آموخت شناخت خویش است شناخت معنی حیات خویش در واقع… تاریخ تنها محدود به دنیای حاضر- زمان جاری- هم نیست؛ با دنیای گذشته و بـا آنچـه در آینده خواهد بود نیز پیوند اتصال دارد. و… »

درس تاریخ در طی سالهای اخیر شاید برای اولین بار با رویکرد روشمداری و پیونـد دادن مباحـث تـاریخ بـا زندگی روزمره ی دانش آموزان، با طرح مباحث متفاوت و متنوع جهت بیان جایگـاه و نقـش زنـدگی تـاریخی انسان ها در رویکرد پژوهش در تاریخ و ارتباط تاریخ با علوم دیگر تدوین و تألیف شده است. که میتوان ایـن امر را نوید بخش تحولی در چگونگی تنظیم کتب درسی بحساب آورد.

اما علیرغم محسنات کتاب، به واسطۀ سابقه ذهنی، که آن هم برخواسته از یکسری عوامل گوناگون میباشد، ما شاهد بیرمقی و علاقۀ کم دانش آموزان نسبت به ایـن درس هسـتیم. در صـورتیکه اگـر درس تـاریخ بـه شیوه ای جذاب و اثرگذار ارائه شود، علاوه بر اینکه حس مسئولیت پذیری دانش آموزان را بر مـیانگیزانـد، در شکل گیری هویت فرهنگی و اجتماعی نسل جوان و آینده ساز این دیار نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

آنچه در پی میآید تنها شرح برخی از تجربه هایی است که در حین تدریس جهـت ایجـاد علاقـه و طـراوت بیشتر در کلاس کسب شده است. البته امیدوارم که این تجربیات برای همکارانی کـه در آغـاز راهنـد مفیـد فایده باشد.

 

بیان مسئله:

از زمانی که به تدریس درس تاریخ پرداختم، متوجه عدم علاقه و توجـه برخـی از دانـش آمـوزان بـه کـلاس شده ام؛ که از درس، کتاب و معلم گریزان و بیشتر سعی دارند که خودشان بصورت مستقل و بـدون اتکـا بـه معلم درس را فرا بگیرند. این وضعیت چندان برای من و کلاس خوش آیند نبود بنابراین تصـمیم گـرفتم تـا آنجا که میتوانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کلاسم را از هر لحاظ دارای شور و نشـاط کافی نمایم.

در نشست ها و تماس هایی که با دیگر دبیران تاریخ (حتی در مناطق و شهرهای دیگر) داشته ام، به این نتیجه رسیده ام که این مسئله تنها خاص من نیست بلکه آنها هم بنوعی با این مشـکل مواجـه هسـتند و هرکـدام میکوشند به شیوه ای مشکل را حل کنند و یا از شدت آن بکاهند.

در این اثنا با برخی همکاران دیگر، مدیران، معاونین و مشاوران نیز به گفت و گو پرداخته ام که تقریباً همگی در باب این مسئله متفق القول بوده اند.

جدای از این رجوع به برخی دفاتر ثبت نمرات نیز بر این مسئله کاملاً صحّه میگذاشت. همچنین با توجه به نظرخواهیهایی که در اوایل سال (جلسۀ اول یا دوم) تحصیلی در باب درس مذکور انجام داده بودم، نتیجـۀ بدست آمده مؤید نظر بالا بوده است.

بنابراین از مجموع گفته های همکاران و یافته هایی که در نتیجۀ تحقیقات مختلف کسب شده بود دریافتم که تعدادی از دانش آموزان نسبت به درس تاریخ علاقه ای نشان نداده و بسیاری از آنها درس را فقط به واسطۀی کسب امتیاز در کنکور مورد مطالعه قرار میدهند.

شاید علت اصلی این مسئله آن است که هنوز جایگاه و اهمیّت درس تاریخ در نظـام آموزشـی مـا مشـخص نشده است و به آن به عنوان یک درس اصلی و پایه نگریسته نمیشود. دانش آموزان نیز صرفاً تلاش میکنند آن را بدون یادگیری تنها حفظ کنند، بدون اینکه درک درستی از تاریخ بدست آورده باشند. البتـه نبایـد از نوع نگاه کادر اداری مدارس و سایر دبیران غافل ماند، که خود در بیاهمیت جلوه دادن این درس در مقایسه با دروس دیگر و دادن انرژی منفی به دانش آموزان تأثیر بسزایی دارند.

اهداف گزارش تخصصی:

هدف اصلی:

لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان

 

اهداف تخصصی:

بررسی علل بی علاقگی دانش آموزان به درس تاریخ

پیدا کردن و بکار بردن روش هایی برای علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تاریخ با چه روش هایی کلاس درس تاریخ را می‌توان برای دانش آموزان جذاب کرد

ارائه راهکارها و پیشنهادات به سایر همکاران دبیر تاریخ برای علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ

 

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص، باید درس تاریخ آن چنان برای دانش آموزان لذت بخش کرد که آنها با علاقه زیاد در سر کلاس حاضر شوند و مطالب تاریخی را فرا گیرند.

 

جمع آوری اطلاعات

این مسئله که تا حدود زیادی فکر مرا به خود مشغول کرده بود، مرا بر آن داشت تا از کُنـه مسـئله آگـاهی یابم؛ و با حضور در برخی از مدارس و صرف وقت بیشتری پیرامون این قضیه به جمع آوری نظرات همکـاران مختلف روی بیاورم. که در زیر به نمونه هایی از گفته هایشان میپردازیم:

– مدیرآموزشگاه: «بعضی از دروس علوم انسانی که تاریخ هم جزوشان اسـت، همیشـه سـبب خسـتگی و کسالت دانش آموزان در کلاس میشود. علت آن هم بنظر این است که آنها احساس میکنند بدون دبیر هـم میتوانند از عهده آن برآیند و… »

– یکی از همکاران تاریخ: «با اینکه علاقه ی فراوانی به تدریس تاریخ دارم نمیدانم در کلاس چه کار کنم.

علیرغم میلم اکثر بچه ها فقط از من میخواهند سؤال به آنها بدهم، و بعد از تعیـین جـواب، کـاری بـه آنهـا نداشته باشم.

– یکی از دبیران تاریخ: «برای درس تاریخ و مثل آن (جغرافیا، علوم اجتماعی و…) همانند دروس عربـی، ادبیات و زبان اهمیت قائل نشده اند. اگر این درس هم جدی گرفته میشد (از طرف مسئولین امر)، دیگر ما از روی ناچاری به کلاس نمیرفتیم و کلاس حکم جهنم را پیدا نمیکرد. و دانـش آمـوز هـم بـه ارزش درس و اهمیت آن پی میبرد».

– معاون آموزشی آموزشگاه: «… زمانی که ما برای برخی از دروس مثل زبان و عربی وقت کم مـیآوریـم دست به دامن دبیر تاریخ میشویم و البته به مرادمان میرسیم ».

– از دبیران تاریخ: «… من برای بچه ها از اول تا آخر کتاب سؤال در مـیآورم و برخـی از سـؤالات مهـم را گوشزد میکنم که همین ها را بخوانید دیگر کارتان نباشد».

– اظهار نظر دانش آموزان در چند محور خلاصه میشود: ١- حجم زیاد کتاب ٢- اطلاعات زیـاد کتـاب و اینکه نمیتوانند آن را به خاطر بسپارند. ٣- نوع بیان معلم (مونولوگ) ۴- پراکندگی مطالب و…

بنابراین از مجموع گفته های همکاران و اظهارنظرهای دانش آموزان یکی از مشکلاتی که دامنگیر اکثر دبیران تاریخ است بیعلاقه بودن دانش آموزان به درس تاریخ میباشد. که البتـه ایـن مشـکل در دوره متوسـطه بـه واسطۀ نوع، شکل و چگونگی تألیف کتاب از شدت کمتری برخوردار است؛ ولی بسته به شرایط وجود دارد.

البته نباید از برخی از همکاران بزرگوار و تجربیات گرانبهای آن ها در شیوه تدریس و کلاس داری غافـل بـود که در دستیابی به اهدافم بسیار از آنها استفاده نموده ام.

بنابراین با توجه به بررسی وضع موجود، در همه حال این دغدغۀ خاطر را داشته و دارم که چگونـه و از چـه طریقی میتوانم دانش آموزانم را به درس، کلاس و کتاب علاقه مند سازم و درس تاریخ را به درسی زنده، پویا و با نشاط تبدیل کنم؟

 

هدف های کلی درس تاریخ در دوره متوسطه

الف) هدف های شناختی

١. تعمیق آشنایی با ضرورت مطالعه تاریخ و روش کار مورخان؛

٢. تعمیق آشنایی با مهم ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تمدن ایران و جهان در طول تاریخ؛

٣. آشنایی با جایگاه تاریخ ایران در تاریخ جهانی؛

۴. آشنایی با مفهوم تغییر و تداوم در تاریخ؛

۵. تعمیق آشنایی با شخصیت های مهم و موثر در تاریخ؛ با تاکید بر مفاخر ملی، دینی؛

۶. تعمیق آَشنایی با جغرافیای تاریخی ایران و جهان با تاکید بر تاریخ ایران؛

٧. درک علت های پیدایش و زوال تمدن ها و دولت ها؛

٨. تعمیق آشنایی با مهم ترین آثار و بناهای تاریخی ایران و جهان.

ب) هدف های نگرشی و ارزشی:

١. تقویت حس خودشناسی و خداشناسی از طریق تامل در تاریخ و عبرت آموزی از آن؛

٢. بزرگداشت شخصیت های بزرگ تاریخی نظیر پیامبران، امامان و مفاخر ملی، دینی، الهام پذیری از آنان و برانگیختن حس بیزاری از ستمگران و خائنان؛

٣. ارج نهادن به ارزش های اسلامی، انسانی از قبیل: عدالت طلبی، سخت کوشی، درست کاری، علم آموزی و….؛

۴. تقویت حس میهن دوستی و ارج نهادن به خدمات و فداکاری های پیشینیان و ایجاد آمادگی برای دفاع از میهن و مقابله با تهاجم فرهنگی؛

۵. تقویت حس احترام به سایر ملت ها و پرهیز از یک سو نگری و خودبینی از طریق تأمل در دستاوردها و تعاملات تمدنی آنان و اعتقاد به سهیم دانستن همه ملت ها در تعیین سرنوشت جامعه بشری؛

۶. علاقه مندی به مطالعه تاریخ و حفظ میراث فرهنگی؛

٧. تقویت روحیه عبرت آموزی از رویدادهای تاریخی و موثر ساختن تاریخ در زندگی و عمل.

ج) هدف های مهارتی

١. برخوردار شدن از توانایی نسبی برای تجزیه و تحلیل رویدادهای تاریخی؛

٢. توانایی انجام یک پژوهش ساده تاریخی و ارائه گزارش درباره موضوعات تاریخی؛

٣. توانایی استفاده از عکس، نقشه و نمودار تاریخی و تفسیر، تحلیل و مقایسه آن ها؛

۴. توانایی مطالعه روشمند و موثر نوشته های تاریخی؛

۵. توانایی استدلال درباره اهمیت تاریخی ایران و منافع ملی؛

۶. توجه و حساسیت عملی نسبت به میراث تمدنی و فرهنگی بشر به ویژه، میراث فرهنگی و تمامیت ارضی کشور.

هدف های درسی در پایه دوم متوسطه

الف) هدف های شناختی

١. تعمیق آشنایی با مفهوم زمان، تغییر، تحول و تداوم در تاریخ؛

٢. تعمیق آشنایی با علت های اهمیت مطالعه تاریخ و نقش آن در زندگی انسان؛

٣. آشنایی با علت های اهمیت مطالعه تاریخ و نقش آن در زندگی انسان؛

۴. تعمیق آشنایی با مهم ترین تحولات سیاسی، اجتماعی ایران و جهان، از قدیم ترین اعصار تا قرن دهم هجری (شانزدهم میلادی)؛

۵. تعمیق آشنایی با مهم ترین تحولات فرهنگی و تمدنی ایران و جهان تا قرن دهم هجری با تاکید بر تاریخ ایران؛

۶. آشنایی با جایگاه ایران و ایرانیان در تاریخ جهانی تا قرن دهم هجری؛

٧. درک تحول و تداوم در تاریخ ایران تا قرن دهم هجری؛

٨. درک تحول و تداوم در تاریخ تمدن بشری تا قرن دهم هجری؛

٩. تعمیق آشنایی با نقش پیامبران در تاریخ بشر؛

١٠. درک علت های پیدایش و زوال تمدن ها و دولت ها تا قرن دهم هجری؛

١١. تعمیق آشنایی با جغرافیای تاریخی ایران و جهان تا قرن دهم هجری؛

١٢. تعمیق آشنایی با مشهورترین شخصیت ها و افراد موثر در تاریخ ایران و جهان تا قرن دهم هجری؛

١٣. تعمیق آشنایی با مهم ترین آثار و بناهای تاریخی ایران و جهان تا قرن دهم دهم هجری؛

١۴. آشنایی با نقش اسلام و تعالیم اسلامی در تحولات تاریخی تا قرن دهم هجری؛

١۵. آشنایی با نقش ایرانیان در شکل گیری و شکوفایی تمدن اسلامی.

 

ب) هدفهای نگرشی و ارزشی

١. علاقه مندی به مطالعه تاریخ و میراث فرهنگی؛

٢. تقویت حس خودشناسی و خداشناسی از طریق تأ مل در تاریخ دوره مورد نظر و عبرت آموزی از آن؛

٣. بزرگداشت شخصیت های تاریخی، نظیر پیامبران و امامان همراه با الهام گرفتن از آنان و برانگیختن حس بیزاری از ستمگران و خائنان؛

۴. ارج نهادن به ارزشهای اسلامی، انسانی از قبیل عدالت طلبی، سخت کوشی، علم آموزی و درست کاری؛

۵. تقویت حس خودباوری ملی و دینی، آمادگی برای دفاع از میهن و مقابله با تهاجم فرهنگی؛

۶. دست یابی نسبی به بینش و نگرش تاریخ؛

٧. احترام به سایر ملت ها و پرهیز از یک سو نگری و خودبینی از طریق اندیشیدن در دستاوردها و تعاملات تمدنی آنان تا قرن دهم هجری؛

٨. تقویت علاقه به میراث فرهنگی و حفظ آن به ویژه میراث ایرانی – اسلامی؛

٩. تقویت حس همدلی با مسلمانان جهان.

ج) هدف های مهارتی

١. توانایی انجام یک پژوهش ساده تاریخ و ارائه گزارش درباره موضوعات تاریخی تا قرن دهم هجری؛

٢. توانایی نسبی برای تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم تاریخی تا قرن دهم هجری؛

٣. توانایی مطالعه روشمند و موثر نوشته های تاریخی تا قرن دهم هجری؛

۴. توانایی اولیه برای تجزیه، تحلیل و مقایسه عکس ها، نقشه ها و نمودارهای تاریخی و بهره گیری علمی از آثار و منابع تاریخی،

۵. توانایی استدلال درباره اهمیت تاریخی ایران تا قرن دهم هجری؛

۶. توجه و حساسیت عملی نسبت به میراث فرهنگی ملی و جهانی و تمامیت ارضی کشور؛

٧. توانایی ترسیم خط زمان و تقسیم آن؛

٨. توانایی استدلال درباره اهمیت تمدن اسلامی و جایگاه تاریخی ایران تا قرن دهم هجری.

 

هدف های درسی در پایه سوم متوسطه

الف) هدف های شناختی

١. تعمیق آَشنایی با مهم ترین تحولات سیاسی – اجتماعی ایران و جهان از قرن دهم هجری تا کنون، با تأکید بر تاریخ ایران؛

٢. تعمیق آَشنایی با مهم ترین تحولات فرهنگی و تمدنی ایران و جهان از قرن دهم تا کنون با تاکید بر تاریخ ایران؛

٣. درک تحول و تداوم در تاریخ ایران و جهان از قرن دهم تا کنون؛

۴. تعمیق آشنایی با استعمار و امپریالیسم جهانی و تاثیر آن در تاریخ معاصر ایران؛

۵. تعمیق آشنایی با قیام ها و نهضت های سیاسی – اجتماعی و مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی در تاریخ ایران از صفویه تا انقلاب اسلامی؛

۶. تعمیق آشنایی با علت ها و تاریخچه ی انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی؛

٧. تعمیق آشنایی با نقش زنان در تاریخ معاصر ایران و جهان؛

٨. تعمیق آشنایی با نقش دین و علمای دینی ایران از دوره صفویه تا کنون؛

٩. تعمیق شناخت دشمنان انقلاب اسلامی و شیوه های مقابله با آنان؛

١٠. آشنایی با پیامدها و دستاوردهای داخلی و خارجی انقلاب اسلامی؛

١١. تعمیق آشنایی با مهم ترین شخصیت های تاریخی ایران و جهان در قرن های جدید و دوره معاصر با تاکید بر تاریخ ایران؛

١٢. آشنایی با جغرافیای تاریخی ایران و جهان در قرن های جدید و دوره معاصر؛

١٣. شناخت مهم ترین مسائل و بحران های سیاسی – اجتماعی جهان امروز؛

١۴. تعمیق آشنایی با مهم ترین آثار و بناهای تاریخی ایران و جهان از قرن دهم هجری تا کنون.

 

ب) هدف های نگرشی و ارزشی

١. تقویت حس خودباوری ملی و دینی و آمادگی برای دفاع از کشور؛

٢. تقویت عبرت آموزی از رویدادهای تاریخی قرن های جدید و دوره معاصر و موثر ساختن تاریخ در زندگی و عمل؛

٣. افزایش علاقه به مطالعه تاریخ به ویژه تاریخ ایران و جهان در قرن های جدید و دوره معاصر؛

۴. ایجاد حساسیت به رویدادها و تحولات سیاسی – اجتماعی عصر حاضر؛

۵. الهام پذیری از زندگی ومبارزات مردم و شخصیت های بزرگ قرن های جدید و دوره معاصر، در زندگی فردی و اجتماعی و بیزاری از ستمگران و خائنان؛

۶. تقویت روحیه مبارزه با استکبار جهانی و دشمنان ایران و انقلاب اسلامی؛

٧. تقویت نگرش مثبت به رهبری امام خمینی (ره) و نظام ولایت فقیه.

ج) هدف های مهارتی

١. توانایی نسبی برای تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم تاریخی قرن های جدید و دوره معاصر و اوضاع کنونی جهان؛

٢. توانایی مطالعه روشمند و موثر نوشته های تاریخی مربوط به تاریخ در قرن های جدید و دوره معاصر؛

٣. توانایی انجام یک پژوهش ساده تاریخی و ارائه گزارش درباره موضوعات تاریخی مربوط به قرن های جدید و دوره معاصر؛

۴. توانایی تجزیه، تحلیل و مقایسه عکس ها، نقشه ها و نمودارهای تاریخی و بهره گیری علمی از آثار و منابع تاریخی؛

۵. مشارکت فعالانه در برنامه های ملی و دینی؛

۶. توانایی تشخیص دشمنان کشور و اسلام؛

٧. توجه و حساسیت عملی نسبت به تمامیت ارضی کشور و ارزش های ملی – دینی.

 

روش های دیگرگردآوری اطلاعات:

غیراز مشاهده ی مستقیم آنچه که خود در کلاس با آن مواجه بـودم، از مصـاحبه و پرسـش نامـه نیـز جهـت جمع آوری اطلاعات بهره گرفتم.

پرسشنامه را به صورت باز انتخاب نمودم (در حد نظرخواهی) و آن را در بین دانش آموزان خود توزیع نمودم.

با توجه به فرصتی که در اختیارشان قرار داده بودم از آن ها خواستم که با دقت به پرسشها پاسخ داده و نقطه نظرات خودشان را بدون درج نام و نام خانوادگی و هرگونه ترس و هراس از عاقبت اظهارنظر، با خاطر آسـوده بنویسند. مصاحبه ها هم به واسطۀ اینکه حساسیت های احتمالی همکاران را سبب نشـود بـه صـورت رسـمی انجام نشدند، بلکه بیشتر به صورت عادی و خودمانی برگزار شد (با برخی همکاران تاریخ، مدیران، مشاوران و دبیران دیگر رشته ها). بنظر اینجانب مطالبی که از طریق گفت وگوی عادی بدست میآید به حقیقت نزدیکتر میباشد. بخشی دیگر از کارم را برای کسب اطلاعات معطوف به دفاتر ثبت نمرات درس تاریخ نمودم.

در عین حال پس از مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوری شده عوامل مؤثر بـر بـیعلاقگـی دانـش آمـوزان را نسبت به درس «تاریخ » اپنچنین دسته بندی نمودم.

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان لذت بخش کردن درس تاریخ

برچسب‌ها:,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]