گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت درسی

گزارش تخصصی 2016-12-09 10,369 views

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیتعنوان گزارش: گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۸

مقدمه: طرح موضوع و بیان مساله 

علوم تجربی بخشی ازدانش بشری است که حاصل مطالعه وجست وجوی اودرشناخت جهان

مادی ونظام وقوانین آن است.این درس بی شک یکی ازدروس پراهمیت دوره تحصیلی متوسطه اول

محسوب می شود،چراکه پایه چهاردرس شیمی،فیزیک،زمین شناسی وزیست شناسی دوره

متوسطه دوم رااین درس مهم تشکیل می دهد.بنابراین محتوای کتاب درسی علوم تجربی وروش

تدریس آن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست .

متاسفانه در کشورما این درس تاحدودسال ۱۳۸۷ بالاجبار باید با روش های قدیم تدریس مانند

سخنرانی، پرسش وپاسخ و…تدریس می شد)به دلیل نوع محتوای کتاب درسی(. اما توجه به

گسترش نیازهای دانش آموزانونیزاهمیت روزافزون علوم تجربی کارشناسان رابرآن داشت که

درمحتوای این کتاب درسی ودرنتیجه درروشهای تدریس آن تغییرات اساسی ایجاد کنند. لذا این

تغییردرسال تحصیلی۸۶-۸۷ باچاپ کتاب جدیدعلوم تجربی سال اول راهنمایی آغازشد.

یکی ازبخش هایی که درکتاب جدید دارای اهمیت زیادی است بخش مربوط به انجام آزمایش های

این کتاب است که سعی شده است تاحدامکان بتوان آن هارابااستفاده از وسایل

وموادآزمایشگاهی ساده تری انجام داد.

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت

مسلما یکی از روش های مهم فعال تدریس،مخصوصا دردرس علوم تجربی انجام آزمایش

است.چراکه کسب مهارت هایی مانند برنامه ریزی،مشاهده دقیق،اندازه گیری،ثبت دقیق ودرست

اطلاعات،ارائه صحیح نتایج ویافتن ارتباط منطقی بین متغیرهاباانجام این فعالیت عملی ،ممکن

ومیسرمی شود.

ازدیگرسوانجام آزمایش،آن هم توسط دانش آموزان وبانظارت معلم،آنان را قادر می سازد تا درباره

اهداف آن فعالیت علمی به تفکربپردازندوبابررسی نتایج حاصله درک روشنی ازمفهوم آموزش داده

شده به دست آورند.

انجام آزمایش دررده بندی تکالیف برحسب حیطه های یادگیری درزمره تکالیف مهارتی می باشد که

موجب پایداری آموخته هامی باشد.

مثل معروف می شنوم،فراموش می کنم؛می بینم،به یادمی آورم؛انجام می دهم،می فهمم نیز

نشانگر اهمیت فوق العاده انجام آزمایش توسط دانش آموزان است.

دیویی نیزبهترین روش آموزش رابه کاربردن روش پژوهش علمی ازسوی خوددانش آموزمی داندو

کارمعلم رابیش ازهرچیزدیگر،راهنمایی ویاری آنان درپژوهش می داند.

انسان تنهاوقتی به طورعمیق وپایدارچیزی رافرامی گیردکه به طورخودآگاه وفعالانه درباره آن به

فعالیت های عینی وذهنی بپردازدوخودازآن کوشش هانتیجه گیری کند.

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت

اهداف گزارش :

هدف تخصصی :

بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

اهداف جزئی :

 1. یافتن علل ضعف دانش آموزان در درس علوم تجربی
 2. یافتن علل بی علاقگی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی
 3. یافتن روش هایی جهت بهبود و تقویت یادگیری درس علوم تجربی

موانع یادگیری علوم تجربی چهارم ابتدایی

ضعف نسبی آگاهیهای فراشناختی در کتاب علوم تجربی چهارم ابتدایی

لزوم برهم نهادن چارچوب های مفهومی برای یادگیری کامل

ناکاربردی بودن مفاهیم کتاب علوم تجربی چهارم

خلاقیت کم درکتاب های علوم تجربی چهارم ابتدایی

کم توجهی به ایده های نو و پیچیدگی درکتاب علوم چهارم

عدم توجه به خلاقیت درکتاب علوم تجربی چهارم

کمبود زمان آموزش علوم درکتاب علوم تجربی چهارم

لزوم آموزش به شیوه ی همیاری درکتاب علوم تجربی چهارم

اثر بخش بودن یادگیری کاوشگری درکتاب علوم تجربی چهارم ابتدایی

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت

ارزیابی از وضع موجود :

اینجانب …………………… دارای مدرک ……………… علوم تجربی با……………سال سابقه

خدمت به عنوان آموزگار پایه چهارم در آموزش وپرورش هستم. در سال تحصیلی ۹۴ ۹۵ به عنوان

آموزگار علوم تجربی پایه چهارم دریکی ازمدارس ………………. آموزش وپرورش

شهرستان…………….. استان …………….. به نام مدرسه …………….. …………….

مشغول به تدریس بودم . تعداد دانش آموز پایه چهارم ۲۰ نفر بود .

دانش آموزان این کلاس ازنظر اقتصادی در وضعیت متوسط قرار داشتند .

مسئله ی مورد مطالعه مربوط به تقویت یادگیری دانش آموزان پایه ی چهارم دردرس علوم تجربی

می باشد که طی چند جلسه تدریس وپرسش متوجه عدم توجه وبی علاقگی دانش آموزان به

درس ونمرات پایین وعدم نگرانی واهمیت تعدادی ازدانش آموزان به این نمرات پایین بااین اظهار که

مااز پایه ضعیف هستیم ویاد نمی گیریم واظهار گروهی دیگر که چندین دور برای امتحان خوانده اند

ونمرات پایینی گرفته اند درصدد برآمدم که علت راجویا شوم واین معضل رابرطرف کنم .

جمع آوری اطلاعات

جهت دستیابی به علل مشکل از طریق مشاهده ی خستگی وبی علاقگی دانش آموزان درهنگام

تدریس ،مصاحبه باخود دانش اموزان وبررسی پاسخهای آنان ،مصاحبه باوالدین دانش آموزان ،

مصاحبه با مدیر و معاون آموزشی ، بحث درجلسات گروه آموزشی علوم خصوصاً آموزگار سال قبل

،بررسی نمرات دانش آموزان درسال قبل از طریق استخراج از پرونده ی تحصیلی ونیزاطلاعات دیگری

که ازاینترنت ومقالات به دست آورده بودم .

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت

پیشینه تحقیق:

ازآنجاکه روایی هرتحقیق ریشه درپیشینه آن دارد و از تکثر مطالب جلوگیری می نماید درسایت های

مختلف به دنبال پیشینه تحقیق درزمینه راه های علاقمند کردن دانش آموزان به درس علوم تجربی

گردیدم ،تحقیق سازمان یافته ای که کاملابااین موضوع هماهنگ باشد وجودنداشت ،اما چندمورد

شباهتی با موضوع داشتند که ازاین قرارند:

 • موضوع تحقیق:دلایل ضعف دانش آموزان دردرس علوم تجربی .پژوهشگر ندا خداداده .دراین تحقیق به دلایل ضعف دانش آموزان دردرس علوم تجربی پرداخته شده است ازنکات مهم این تحقیق می توان به این مطالب اشاره کرد :

الف کتاب های علوم همراه باپیشرفت های جامعه تغییر نکرده است

ب از عوامل ضعف دانش آموزان دراین درس عدم انجام آزمایش های کتاب برای دانش آموزان است.

 • موضوع تحقیق .عدم درک مباحث شیمی کتاب علوم تجربی توسط دانش آموزان. پژوهشگر:

سیداحمدابراهیمی .

دراین تحقیق یادآورشده اند که :

الف -موفقیت دراموختن مفاهیم هرپایه تحصیلی به دوره قبل وبعدآن مربوط است به این صورت که اگرآموخته های دوره قبل کامل ودقیق صورت گیرد یادگیری درپایه جدید بسیارراحت ترخواهد بودوموفقیت بعد رابه همراهخواهد آورد .

ب – عدم تسلط معلمان علوم بر روش های نوین تدریس و استفاده از روش های سنتی یکی از

معضلاتی استکه سبب شده دانش آموزان درک کمتری از مفاهیم علوم داشته باشند.

ج – نبود امکانات آزمایشگاهی کافی در مدارس یا عدم انجام آزمایش توسط معلمان نیز در ضعف

دانش آموزان در درس علوم تجربی تاثیر زیادی دارد.

تجزیه وتحلیل وتفسیرداده ها :

 • بعد از جمع آوری اطلاعات به نتایج زیر رسیدم :
 • عدم دقت وتمرکز درحین تدریس خصوصاًقسمتهای درک کردنی وحل مسائل
 • عدم آشنایی باروشهای صحیح مطالعه خصوصاًبرای امتحان
 • نامناسب بودن روش تدریس بصورت روخوانی وگفتن سوال
 • بی انگیزگی دانش آموزان
 • عدم اهمیت درس خواندن از طرف خانواده های دانش آموزان
 • عدم استفاده آموزگاران علوم تجربی ازروش های فعال یاددهی یادگیری مخصوصا روش های تدریس گروهی وانجام آزمایش موجب کاهش قدرت یادگیری دانش آموزان وکم علاقه شدن آنان نسبت به درس علوم تجربی می گردد .
 • عدم انجام آزمایش های مربوط به یک موضوع درسی دردرس علوم تجربی موجب عدم یادگیری کامل آن موضوع می گردد .استفاده ازوسایل وموادآموزشی مخصوصا وسایل وموادآزمایشگاهی درامرتدریس موجب افزایش قدرت یادگیری دانش آموزان می گردد .
 • استفاده ازوسایل کمک آموزشی وانجام آزمایش های صحیح موجب افزایش خلاقیت ونوآوری دردانش آموزان ودرک صحیح مسائل می گردد .
 • انجام آزمایش به هرنحوممکن چه درمحیط کلاس وچه درهرجای دیگری دانش آموزان رابه یادگیری درس علوم تجربی علاقمند می کند .
 • همکاری والدین دانش آموزان باتوجه به علاقه ای که به موفقیت فرزندان خوددارند، دررابطه با تهیه مواد آزمایشگاهی می تواندکمک موثری به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بنماید .دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت

برچسب‌ها:, , , , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]