حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

مقالات فنی مهندسی, مقاله 2016-12-24 10,320 views

حفظ پوشش اتصال شبکه حسگر بی سیم گرههای متحرک خوشهعنوان گزارش: حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۳

چکیده

شبکه حسگر بیسیم متشکل از طیف گستردهای از کاربردهاست. نظارت های امنیتی، مراقبتهای

پزشکی و نظارت بر محیط زیست از عمده کاربردها محسوب میشود. مشکل پوشش در شبکه

حسگر بیسیم اخیراً مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است

به ویژه زمانی که بحث اتصال و بهرهوری انرژی مورد توجه است. این مقاله تمرکزش بر روی مشکل

جایگزینی گرههای حسگر در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از گرههای متحرک میباشد.

بهرهگیری از حسگرهایی با قابلیت تحرک برای بهبود حفظ)پشتیبانی( پوشش کلی با استفاده از

مفهوم خوشهبندی پویا پیشنهاد گردیده است. در راه حل پیشنهادی جهت رفع نقص فرض میشود

اطلاعات محلی در دسترس نمیباشد. گرههای حسگر متحرک با استفاده از عملیات ساده

هندسی مستقر و جایگزین گرههای مرده شوند تا به بازیابی و افزایش پوشش موجود و اتصال

شبکه بپردازند.

واژگان کلیدی: شبکه های حسگر بی سیم ۱ ، پوشش ۲ ، اتصال ۳ ، توزیع ۴ ، خوشه بندی پویا ۵

۱-مقدمه

در شبکه های حسگر بیسیم، حسگرها با اندازه کوچک قابلیتهای پیشرفته سنجشی ۵ ، ارتباطات

و تواناییهای محاسباتی مجهز گردیده اند. براساس این پارامترها گرههای حسگر بیسیم صدها و یا

هزاران نوع مختلف خواهند داشت. این گرههای حسگر به برقراری ارتباطات با امواج رادیویی

میپردازند. توان هر حسگر توسط یک باتری تأمین میگردد که معمولاً به مصرف ارتباطات و حس کردن

گره حسگر میرسد. گرههای حسگر تبادل اطلاعات محیطی را به نظور بدست آوردن یک نمای کلی

از ناحیه کنترل شده را که هدف اصلی شبکه حسگر است را ممکن میسازد. در واقع در اغلب

کاربردها، حسگرها به صورت تصادفی در محیط پرخطر که امکان حضور انسان وجود ندارد پراکنده

میشوند. این امر منجر به این واقعیت گردیده است که حسگرهای توزیع و از راه دور کنترل میگردند

نمیتوانند درجه مورد نیاز از پوشش و اتصال را تضمین نمایند. پوشش و اتصال از الزامات بنیادی در

شبکههای حسگر بیسیماند و میتوانند معیارهای مورد نظر را وقتی که کیفیت سرویس نیز در درجه

اول اهمیت باشد برای برنامه های کاربردی استفاده گردد. پوشش منطقه تعدادی از اهداف است

که توسط یک حسگر مانیتور میشود. یک منطقه میتواند توسط حسگرهای زیادی دیدهبانی شوند تا

درجه بالاتری از پوشش را تأمین کنند. درجه پوشش بسته به برنامه های کاربردی و تعداد نقصهایی

است که میتواند تحمل شوند. )قابل توجه باشند(. مشکل تعویض حسگرها در شبکه های حسگر

بیسیم شامل حسگرهای متحرک نیز میشود. حسگرهای مجهز شده به قابلیت تحرک برای بازیابی

یا بهبود پوشش و اتصال کلی مورد استفاده قرار میگیرند گرههای حسگر متحرک  با استفاده از

عملیات ساده هندسی به جایگزینی گرههای مرده  جهت بازیابی و افزایش پوشش موجود و اتصال

گرهها میپردازد. الگوی حس کردن )سنجش( گرههای حسگر متحرک نسبت به حوزه هدف تعیین

میشود. پروتکل جایگزینی حسگرهای پیشنهادی به طور موفقیتآمیزی به مدیریت رفع نقص در غیاب

اطلاعات مکانی پرداخته و موجب بهرهوری از انرژی کارآمد میگردد. این مقاله به صورت زیر

سازماندهی شده است. در بخش دوم به طور خلاصه به معرفی کارهای مرتبط پرداختهایم. در

بخش سوم به توصیف کار در بخش پیشنهادی اشاره داریم. در بخش چهارم نتایج تجربی و توصیفات

کار و در بخش پنجم نتیجهگیری و مشاهده نتایج شبیهسازی را ارائه کردهایم.

۲ – کارهای مرتبط

در به برنامه ریزی و معرفی ابزارهای تشخیص و یا تجزیه و تحلیل برای استقرار در مقیاس های بزرگ

میپردازد. ابزار برنامه ریزی در فاز پیش توزیع موردنظر و استفاده است اما ابزارهای تجزیه و تحلیل در

فاز بعد از استقرار مورد بحث است. در و نویسندگان پیشنهادشان را در توپولوژی شبکه حسگر

بیسیم ارائه میدهند.

مسائل توپولوژی را به دو دسته تقسیم میکنند:

.۱ مسئله توپولوژی آگاهی

.۲ مسئله کنترل توپولوژی

مسئله توپولوژی آگاهی عبارتست از مشکلات جغرافیایی مسیریابی و مشکل حوزه های حسگر.

مسئله کنترل توپولوژی خود به دو قسمت تقسیم میگردد: توپولوژی پوشش حسگرها و توپولوژی

اتصال حسگرها.

حفظ پوشش اتصال شبکه حسگر بی سیم گرههای متحرک خوشه

توپولوژی پوشش حسگرها درباره نحوه به حداکثر رساندن ناحیه سنجش به همراه کمترین میزان

مصرف انرژی بحث مینماید.

حفظ پوشش اتصال شبکه حسگر بی سیم گرههای متحرک خوشه

شبکه های حسگر سیستمهای خود تنظیمی دارند که به هماهنگی گرههای مستقل میپردازد. اما

توسعه آنها با توجه به محدودیتهای تجهیزات حسگرها به آرامی انجام میگیرد. محدودیتهای انرژی

حسگرها به باتری یا سلولهای خورشیدی آنها بستگی دارد. سطح انرژی گرههای حسگر ثابت و

متغیر و حتی بسیار متنوع است. توپولوژی اتصال دیگر مفهوم مهم در مشکلات کنترل توپولوژی

است.

روشی را برای دیده بانی، پشتیبانی و ترمیم اتصالات شبکه با شبکه حسگر متحرک پویا ارائه شده

است، به طوری که اتصال شبکه به طور مداوم در دسترس بوده و تحمل پذیری خطا ۶ را فراهم

میکند. در پیشنهاد گره های هیبرید متحرک به همراه انرژیهای بیشتر را نسبت به دیگر گرهها برای

فعالیتهای آن مورد بحث است. در پشتیبانی پوشش مفهوم طول عمر یک موضوع دیگر است. ممکن

است بتوان با خود برنامهریزی و اضافه کردن گرههای مازاد حالتهای مختلفی را برای گرههای

حسگر ایجاد نمود. راهکارهایی پیش از این در جهت پشتیبانی از پوشش و اتصال در شبکه حسگر

بیسیم ارائه شده است.

حفظ پوشش اتصال شبکه حسگر بی سیم گرههای متحرک خوشه

حفظ پوشش اتصال شبکه حسگر بی سیم گرههای متحرک خوشه

برچسب‌ها:, ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]