تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

گزارش تخصصی 2017-11-25 1,003 views

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

عنوان گزارش : تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۵

مقدمه (بیان و طرح موضوع)

هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می‌خواهند با آن عمل خود نیاز یا نیازهایی را ارضا کنند. بنابراین، باید هدف ها و نیازهای ایشان را شناخت و جدی گرفت. مثلاً اگر رفتار نامطلوبی از دانش آموزی سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن رفتار بدانیم. کاربرد اصول و تدابیری می‌تواند به ما کمک کند که از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم. از جمله :

از روز اول آغاز کلاس، مدیریت کامل را اعمال کنیم. باید روز اول به گروه تازه دانش آموزان خود بگوییم که مقررات ما در اداره کلاس کدام اند و از ایشان چه انتظارهایی داریم.

محیط کلاس را از هر لحاظ حتی فضا و تجهیزات، سالم گردانیم. باید مطمئن باشیم که دانش آموزان ما در کلاس راحت اند. و در مدرسه احساس آرامش می‌کنند.

فعالیت های یادگیری را طوری طراحی کنیم که برای همۀ دانش آموزان، معنادار باشند؛ و با رغبت ها و توانایی های ایشان سازگار باشند. برای این منظور ناگزیریم اصول رشد و تکامل، خصایص رشدی هر سن، محتوای درسی خاص هر کلاس و هر مقطع، و رغبت های ویژه دانش آموزان خود را دقیقاً بدانیم.

برای همۀ دانش آموزان فرصت هایی فراهم آوریم که موفقیت را تجربه کنند. به تجربه دیده ایم که برخی از دانش آموزان به زودی نشان می‌دهند که پیشرفت درسی دارند در صورتی که برخی دیگر دیرتر خود را آشکار می‌کنند. با بعضی از دانش آموزان در دروس علمی و برخی در دروس اجتماعی پیشرفت نشان می‌دهند. در هر صورت، معلم باید تدابیر و راهبردهایی به کار ببرد که همۀ دانش آموزان، به شکلی، موفقیت را تجربه کنند.

ارزیابی از وضع موجود :

اینجانب آموزگار پایه اول دبستان، مدت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارم و هم اکنون در آموزشگاه مشغول به تدریس هستم. کلاسی که در آن مشغول به تدریس هستم ١۵ نفر دانش آموز دارد.

با شروع مدارس متوجه شدم دانش آموزان کلاس کلاس اول که در آن تدریس میکنم، با توجه به این که تعداد آنها زیاد نیست نظم کلاس را به هم می‌ریزند-سر وصدا می‌کنند- با هم صحبت می‌کنند-در یک جای ثابت نمی نشینند ومدام جابه جا می‌شوند و با توجه به تذکرات پی در پی مدتی نظم کلاس برقرار می‌شود اما دوباره به همان وضع سابق بر می‌گردد وبعد از گفت و گو با معلمان دیگر ومدیر مدرسه و مشاهده ی آن ها در وضعیت های مختلف مانند زنگ تفریح وپرسش از دانش آموزان پایه های دیگر و همچنین در طی گفت و گو با اولیای بعضی از دانش آموزان متوجه شدم وضع این کلاس در موقعیت های دیگر به همین گونه است پس تصمیم گرفتم راهکار مناسبی را برای این مشکل پیدا کنم.

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

اهداف گزارش تخصصی :

هدف اختصاصی :

تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب

اهداف جزئی :

١- بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

٢- یافتن راهکارهایی برای بهبود بی انضباطی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

٣- ارائه پیشنهادات و راهکارهایی قابل تعمیم برای سایر همکاران در مقطع ابتدایی جهت برقراری نظم پایه اول

مقایسه با شاخص :

در مقایسه با شاخص باید دانش آموزان نظم و انضباط را در کلاس رعایت کنند و در حقیقت نظم و انضباط در آنها نهادینه شود.

بررسی موانع و مشکلات بی انضباطی در دانش آموزان علل بی انضباطی دانش آموزان

بروز رفتارهایی از دانش آموزان که انضباط کلاس را مختل میکند تنها به معلم، کلاس درس مربوط نیست بلکه علل دیگری نیز نظیر عوامل آموزشگاهی، خانوادگی، اجتماعی وجود دارند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را برای رفتارهای مخرب دانش آموزان فراهم میکنند. این عوامل را میتوان به مواد زیر تقسیم بندی کرد :

الف :علل مربوط به دانش آموزان مانند:

١. ناراحتیهای جسمی، روحی و روانی

٢. نداشتن علاقه و انگیزه

٣. سردرگم بودن و بیتوجهی به انتظارات معلم و کلاس

۴. نداشتن برنامه ی شخصی مطالعه

۵. کم خوابی و خستگی مفرط

۶. انجام ندادن تکالیف خود

٧. تغذیه نامناسب

٨. ناامیدی به آینده

٩. استقلال طلبی و مقابله با اقتدار معلم (صفوی)

 

دانش آموزان که مشکلات خاصی ایجاد میکنند در نظر فونتاناشامل دو دسته اند :

١. شاگردان سرآمد :چون بهره ی هوشی بالایی دارند، سطح درس خیلی پایین تر از توانایی آنهاست پس به طور خلاصه خستگی و کسالت مشکلاتی پدید میآورند.

٢. کودک آسیب دیده شدید : به علت مشکلات بنیادین روانی که درآنها وجود دارند به نوعی ناسازگاری رسیده اند و رفتارهای نامطلوب را به وجود میآورند (فونتانا١٩٨٧)

ب)علل مربوط به معلم

١. فقدان آمادگی جسمی، روحی و روانی معلم

٢. نامناسب بودن وضعیت ظاهری معلم

٣. نا آگاهی از روش های جدید تدریس واستفاده از روش های سنتی

۴. بی علاقگی به شغل معلمی

۵. ناتوانی در بر قراری ارتباط مطلوب با دانش آموزان

۶. تبعیض گذاشتن بین دانش آموزان

٧. نا مناسب و نا رسا بودن صدای معلم

٨. نداشتن طرح درس

٩. بیتوجهی به دانش آموزان

١٠. فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش آموزان

١١. استفاده نامناسب از تشویق و تنبیه

١٢. بیحوصلگی و نداشتن صبر و سعه صدر

١٣. بی نظمی معلم (دیرآمدن به کلاس و ترک کردن زود هنگام آن)

١۴. تسلط نداشتن به موضوع مورد یادگیری

١۵. بیتوجهی به مسائل و مشکلات دانش آموزان

١۶. مبهم بودن توقعات و انتظارات معلم

١٧. بروز رفتارها و حرکات نامنظم درکلاس

١٨. تحقیر و تمسخر دانش آموزان

١٩. نداشتن روحیه ی انتقاد پذیری و خودداری از پاسخ گویی به سوالات دانش آموزان

٢٠. ناآگاهی از روش های اصلاح رفتار

٢١. علاوه بر اینها شخصیت معلم نیز ممکن است نقش عمده ای در بینظمی و یا برقراری نظم و انضباط کلاس داشته باشد، چنانچه برخی روانشناسان معتقدٌا در جایی که دانش آموزان معلم خود را از صمیم قلب دوست داشته باشند بی انضباطی وجود نخواهد داشت. (صفوی١٣٨٣)

ج)علل مربوط به کلاس درس :

محیط مدرسه را میتوان از دو بعد فیزیکی و عاطفی مورد بررسی قرار داد.

تأثیر محیط فیزیکی کلاس :وضعیت فیزیکی کلاس مانند، نظافت و پاکیزگی، برخورداری از نور و هوای مناسب

، میز و صندلی راحت وکافی، تخته و وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب نقش انکارناپذیری در ایجاد نظم و انضباط کلاس دارند (همان). “مارلند”(١٩٧۵)در اهمیت محیط فیزیکی کلاس میگوید :«تأثیر فیزیکی کلاس میتواند کمک یا مانعی درآموزش باشد و بخشی از هنر کلاس داری استفاده ی مناسب از فضای کلاس است » (صفوی، نقل از زمانی١٣٧٨).

در کلاس که وسایل سرمایشی یا گرمایشی مناسب وجود نداشته باشد، دانش آموزان به دلیل سرمای زیاد یا گرمای بیش از اندازه نمیتوانند راحت بنشینند. از این رو مجبور میشوند دست به اعمالی بزنند که نظم کلاس را مختل کند. (صفوی١٣٨٣)

تأثیر محیط عاطفی کلاس :

علاوه بر عوامل فیزیکی کلاس، عوامل عاطفی مانند تعویض مکرر برنامه ی درسی، برخورد نامناسب دست اندرکاران ستادی مدرسه با دانش آموزان، یکنواخت بودن برنامه های صبحگاهی یا عصرگاهی مدرسه بیتوجهی به خواسته هاو انتظارات معقول دانش آموزان و…. را میتوان نام برد که شرایط و موقعیت را برای بروز رفتارهای نامطلوب دانش آموزان فراهم می‌کند.

 

د)علل مربوط به خانواده :

صاحب نظران روانشناسی تربیتی یکی از مهمترین نهادهای موثر در تربیت و رفتار آدمی را خانواده میدانند؛زیرا محیط خانواده اولین و با دوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان میباشد(صفوی١٣٨٣)عوامل متعدد میتواند در رفتار کودکان و نوجوانان تأثیر بگذارد (از جانب خانواده)که به موارد زیر اشاره میکنیم.

١. فضای روانی و عاطفی ؛

منظور مجموعه روابط و تعاملات روانی و عاطفی است که بین اعضای خانواده وجود داشته باشدو بصورت مستقیم (آموزش های اخلاقی و… )یا غیر مستقیم (همانند سازی و تقلیدو… )رفتار فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد.

٢. شرایط ناسالم خانوادگی:

شامل مواردی مانند طرد کودک، تنبیه شدید، عدم توجه به نیازهای اساسی کودک، انتظار نابجا از کودک و… میباشد.

 

٣. فقدان والدین :

نبود هر یک از والدین، بویژه مادر چنانچه با کمبود ارضای نیازهای طبیعی و اساسی همراه شود اثرات ناگواری در شرایط اجتماعی کودک خواهد گذاشت.

۴. عدم ثبات قوانین و معیارهای اخلاقی:

چنانچه در محیط خانه اصول اخلاقی معینی حکم فرما نباشدیااینکه اصول ثابت باشندویابرای کودک تبیین نگردند درایجاد مشکلات رفتاری کودک نقش خواهند داشت.

۵. ترتیب ولادت :

از دیدگاه آلفرد آدلرترتیب ولادت در رفتارهای افراد نقش دارد آدلر معتقد است جایگاه ویژه فرزندان با تولد فرزند بعدی تهدید می‌شود و فرزند آخر نگران از دست دادن موقعیت خود نخواهد بود. (اصغری پور١٣٨٠)اختلافات خانوادگی و بینظمی دار خانواده سبب تأثیر نامطلوب در رفتار فرد شده و زمینه ی لازم را برای بروز رفتارهای مخرب فراهم میآورد و به این ترتیب نظم وانضباط کلاس را به هم میزند. (صفوی)

 

۶)علل مربوط به روابط اجتماعی :

عوامل اجتماعی اغلب به طور مستقیم تأثیر شگرفی در رفتارهای دانش آموزان میگذارد (همان)از بین عوامل

اجتماعی موثر در رفتارهای دانش آموزان به موارد زیر اشاره میکنیم :

١. طبقه ی اجتماعی: شامل مواردی مانند میزان سواد والدین، فرهنگ حاکم برخانواده و…. که هر کدام به نوعی تأثیر میگذارد.

٢. گروه همسالان : مهمترین الگوی کودکان پس از والدین که تأثیر زیادی در رفتار کودکان میگذارد.

٣. عوامل اجتماعی دیگر:از قبیل تلوزیون که به عنوان الگوی رفتاری از عوامل مهم تعیین کننده در رفتار است. (اصغری پور ١٣٨٠)

عوامل روانی :

از عوامل روانی موثر در اختلالات رفتاری میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

١. تعارض :یعنی فرد در مقابل دو هدف قرار گرفته که قادر به انتخاب یکی نیست پس با انتخاب یکی در مقابل دیگری احساس محرومیت میکند و موجب پدیدار شدن فشار و ناراحتی میشود.

٢. ناکامی:منظور ناراحتی شدید از نرسیدن به یک هدف است. وقتی برای رسیدن به چیزی از لحاظ روانی برنامه ریزی میکنیم و به آن نرسیم دچار سرگردانی شده و موجب ناراحتی میشود.

٣. استرس : هنگامی که مجموعه ای از عوامل روانی درونی و بیرونی در ذهن فرد تبدیل به ساختار تهدید کننده یا آسیب روانی میشود موجب ایجاد فشار و ناراحتی روانی میشود. (اصغری پور١٣٨٠)

برخی از راههای از بین بردن یا کاهش عوامل بی نظمی

برای کاهش عوامل بی نظمی دانش آموزان باید میان خانه ومدرسه هماهنگی وجود داشته باشد.

(صفوی١٣٨٣)

برای کاهش عوامل بی نظمی معلمان باید معلم آمادگی تغییر رفتارهای به عنوان واکنشی نسبت به حقایق آشکار شده توسط مشاهده را داشته باشد. (فونتانا١٩٨٧)

برای کاهش عوامل بی نظمی موثر از کلاس باید شرایط فیزیکی کلاس را بهتر کنیم و روابط بین کارکنان و دانش آموزان بهتر شود.

برای کاهش این عوامل در خانواده باید والدین فرزندان خودرا به انضباط تشویق کرده و وظایف شان را در قبال فرزندان خود به خوبی اجرا کنند. (صفوی ١٣٨٣)

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

تقویت بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی راهکارهای مناسب

 

برچسب‌ها:, ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]