برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

گزارش تخصصی 2017-11-29 1,294 views

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

عنوان گزارش : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۳۳

چکیده
بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار
افت تحصیلی هستندودرارزشیابی های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنندووالدین آنها ازاین موضوع
احساس رنج می نمودندوبا همهً تلاش درپی جبران آن برمی آمدند. در بسیاری از مواقع می دیدم که شاگردانم
دچارتحقیرهاوسرزنش هاوتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین
یا خود من بسته تر می شد.

با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را
تغییر دهم،در نتیجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت
اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیاوبا اجرای سه روش شامل:

– ۱دادن برنامه پیشنهادی درسی

– ۲رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف

– ۳تهیهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان

روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از ۷به ۱۱رسانده
وآنها را موفق وشاد ببینم.

کلید واژه:
افت تحصیلی،برنامه پیشنهادی،تبادل نظر،فرم نظارت

مقدمه
تربیت فرزند با همۀ سادگی و طبیعی بودن از کارهای دشوارومسؤلیت های سخت وسنگین است. تا روزی که
طفل خرد سال و در آغوش مادر است نگهداری او برای والدین یک مشکل است، روزی که به راه می افتد این
دشواری به گونه ای دیگر رخ می نمایدوزمانی که به مدرسه وکلاس درس وارد می شود وآغاز فراگیری علم و
دانش های گونا گون می رسد ،این سختی دو چندان می شود.

همهً آنهایی که به مدرسه میروند به یک میزان توفیق پیشرفت ندارندوهمۀ آ نان که در سایۀ لطف و عنایت و
زحمت والدین و مربیان قرار می گیرند، به یک درجه رشد نمی کنند. برای عده ای مسألۀ افت تحصیلی پیش
می آید که علت آن خواه موجه ویا غیرموجه برای والدین و مربیان مشکل آفرین است وطبیعی است که باید در
این مورد تدابیر خاصی اندیشیده ومشکل بر طرف شود. اساس این پژوهش دانش آموزانی را در بر می گیرد
که دلیل عقب ماندگی درسی آن ها ذهنی وارثی نبوده ، بلکه در عین داشتن هوش و استعداد کافی از دروس و
برنامه های تحصیلی عقب مانده اند و نمی توانند همگام با دیگر دانش آموزان پیش بروند ودر به دست آوردن
موفقیت های تحصیلی دشواری هایی برای خود و دیگران می آفرینند.

به کار گیری روش های متعدد وابتکاری می تواند با توجه به موقعیت های مختلف زمانی ومکانی نقش مهمی
در پیشرفت دانش آموزان داشته با شد و آینده ی تاریک وبی روح آنان را به دنیایی روشن وزیبا تبدیل نماید

ارزیابی از وضع موجود :


اینجانب        آموزگار پایه چهارم آموزشگاه        هستم. مدت ۲۲سال است که در آموزش و پرورش
خدمت می کنم که از این مدت ۱۲سال در خدمت دانش آموزان پایه چهارم بوده ام.

از ابتدای سال تحصیلی در موارد متعدد متوجه شدم که آزمون های کتبی و شفاهی بسیاری که به عمل می
آوردم و روش تدریس های متعدد و فعال که به کار می گرفتم تعدادی از دانش آموزانم نمرات پائین تر از حد
انتظار کسب می کنند و شدیداً دچار افت تحصیلی هستند.این دانش آموزان حتی سرکلاس هنگام تدریس یا
حل کردن تمرینات علاقه ای از خود نشان نمی دادند و من نیز مجبور به استفاده از راه حل های موقت جهت
جلب توجه آنها نسبت به درس بودم . هر بار پس از تصحیح برگه های امتحانی واقعاً نگران می شدم و به این
فکر می کردم که چرا اینگونه است ؟ و چگونه می توانم این وضعیت نامطلوب را تغییر دهم .

برای یادگیری بهتر گاهی امتحانات شفاهی برگزار می کردم و ابتدا افراد داوطلب را برای پاسخ دهی می
آوردم ، سپس با هر گروه یکی ، دو نفر از شاگردان ضعیفم را نیز صدا می زدم اما باز می دیدم که نتیجه ی آن
چنان مطلوب حاصل نمی شود .

بعد از امتحانات کتبی از دانش آموزان می خواستم که به عنوان تکلیف شب جواب سؤالاتی را که پای تخته
نوشته می شد پیدا کنند و بیاورند ، باز هم این چند نفر تلاش برای پیدا کردن جوابهای صحیح نمی کردند .
یا اینکه کلاس را به گروه هایی ۵نفره تقسیم بندی کرده بودم آنها در گروه کاری انجام نمی دادند و
کارهای خارج از کلاس را انجام نمی دادند و همیشه داد سر گروه را در آورده بودند .

در مصاحبه هایی که با خود دانش آموزان داشتم آنها اظهار می کردند که قبل از امتحانات درس می خوانند
ولی فراموش می کنند . ولی در صحبت با والدین آنها متوجه شدم که آنها نیز از نحوه ی درس خواندن و انجام

تکالیف فرزندشان و نمرات امتحانی آنان ناراضی بودند مسئله را که با تعدادی از آموزگاران در میان گذاشتم
آنان نیز عقیده داشتند که دانش آموزان به دلیل مشکلات زیادی که دارند قدرت تمرکز در کلاس را ندارند .
معاون آموزشگاه که بیشتر با دانش آموزان این مدرسه سر و کار داشته است نیز اظهار داشتند که باید قبل از
امتحانات نوبت اول مشکلات و مسایل آنان شناسایی شود و راه حلی مناسب پیدا کنیم که تا حدودی پیشرفت
در وضعیت درسی آنان ایجاد شود دوست داشتم کاری کنم که این ۸نفر نیز به دانش آموزان فعالی تبدیل
شوند و سطح نمراتشان روز به روز بالاتر برود و بدین ترتیب تصمیم گرفتم با تحقیقات مناسب و مطالعه کتابهای
مرتبط با این موضوع در این وضعیت تغییری دهم و بدین ترتیب پژوهش من شروع شد .

اهداف گزارش :


هدف تخصصی :

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

اهداف جزئی :


– ۱بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در پایه چهارم

– ۲یافتن روش هایی جهت کاهش افت تحصیلی در دانش آموزان

– ۳ارائه راهکارهایی جهت استفاده سایر همکارات جهت برطرف سازی افت تحصیلی

مقایسه با شاخص :

 

گزارش تخصصی بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم


در مقایسه با شاخص باید دانش آموزان پایه چهارم ، دارای پیشرفت تحصیلی مطلوب شوند .


جمع آوری اطلاعات راجع به موضوع :
الف : کسب نمرات
با توجه به توضیحاتی که در توصیف وضع موجود گفته شد ارزیابی دقیقی از نمرات سه ماه مهر و آبان و
آذر انجام دادم و متوجه شدم که تعداد ۸نفر از دانش آموزانم در اکثر امتحانات مخصوصاً در دروس ریاضیات
، علوم ، املا ، جغرافیا ، تاریخ ومدنی و امتحان تشخیصی نمرات بین ۲تا ۱۲کسب می کنند برای دقیق تر بودن
اطلاعات از نمره های این ۵درس طبق دفتر شاخص ها در مهر و آبان و آذر میانگین گرفته وبه تأییدمدرسه
رساندم(.جدول شماره)۱
پس از معدل گیری ازآن میانگین هادر هر درس برای هر دانش آموز آنها را در جدول دیگری یادداشت
نمودم..(جدول) ۲

 

 

       

تشخیص

۷٫۳

۷٫۳۸٫۵۵٫۱۵۱٫۱۷٫۸۷٫۵

میانگین

نمرات   هر دانش آموز

 

جدول شماره:۲میانگین نمرات مهر،آبان،آذر

با توجه به (جدول )۲از نمرات هر دانش آموز میانگین گرفتم که نتیجه طبق (نمودارستونی )۱آورده شده
است.

نمودار شماره : ۱نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر

ب : پرسش نامه


جهت آگاهی از دلایل دانش آموزان برای درس نخواندن به این ۸نفر پرسش نامه ای دادم که ۱۲تا از
عوامل عمده ی افت تحصیلی(این ۱۲عامل رابر اساس مطالعات خودم واظهارات همکاران وبا توجه به مشکلات کلاس از بین ۵۲دلیل انتخاب نمودم) در آن گنجانده شده بود و از آنها خواستم که آنچه حقیقت است را علامت بزنند .

پس از بررسی و تجزیه و تحلیل پاسخ ها مشخص شد که دانش آموزان به ترتیب عوامل زیر را سبب کاهش نمرات خود می دانند:

* نداشتن برنامه ریزی درسی مناسب درخانه:%۱۲۲

* بی توجهی والدین به اموردرسی فرزندشان:%۱۲۲

* درس نخواندن وکم کاری:%۸۷

* بی توجهی سر کلاس:%۷۵

* بی دقتی در امتحانات:%۱۲

* تصمیم نداشتن جهت ادامه تحصیل:%۵۲

* ضعیف بودن پایه :%۳۱

* اختلافات ودرگیریهای والدین:%۲۵

* اضطراب امتحان:%۲۵

* مناسب نبودن روش تدریس معلم:%۱۲


ج : مصاحبه با والدین


در تاریخ ۹۲/۸/۲۷جلسه ای با والدین ۸نفر ترتیب دادم و با آنها در رابطه با دلایل ضعف درسی
فرزندشان و کارهایی که در خانه انجام می دهند صحبت کردم و اظهارات آنها را یادداشت نمودم که در زیر
آمده است.

مادر زهرا: زهرا از وقتی به خانه می آید تمام فکرش بازی و سرگرمی است . تند تند تکالیفش را انجام می دهد
و اگر قرار باشد که امتحانی بدهد اصلاً به ما نمی گوید

مادر مریم : مریم بازیگوش است . وقتی به خانه می آید می خورد و می خوابد و بعد از آن با دختر همسایه
بازی می کند . شب که شد یادش می آید مشق دارد و شروع به نوشتن می کند .

مادر مینا : مینا و مریم دختر عمو هستند اما هر دو ضعیف هستند و در نوشتن تمرینات و تکالیف خارج از
کلاس مشکل دارند ، ما سواد نداریم و عمویش هم که درس خوانده است وقت ندارد به مریم و مینا کمک کند .

مادر آرزو: ما در خانه مشکلات زیادی داریم ( شروع می کند به گفتن آنها) . وقتی آرزو به خانه می آید
کیفش را در گوشه ای می اندازد و به سراغ زن دوم پدرش می رود و در آنجا سرگرم می شود . بعضی از مواقع
که پدرش از نتیجه بد امتحانات آرزو مطع می شود او را شدیداً تنبیه می کند .

مادر شقایق : به دلیل جابجایی و اسباب کشی مدتی است که نمی توانم به شقایق کمک کنم و به وضع
درسی او رسیدگی کنم . ما مرتباً باید اسباب کشی کنیم . یک روز خانه ی پدر شوهرم ، یک روز خانه ی پدر
خودم و …

وقتی شقایق به خانه می آید غذا می خورد ، استراحت می کند و بعد خودش شروع به مشق نوشتن و درس
خواندن می کند ولی نمی دانم چرا نتیجه امتحاناتش این قدر بد است .

مادر زینب : غائب است

در پایان جلسه از مادران این ۸نفر دانش آموز رضایت گرفتم که نام و نمرات فرزندانشان را در تحقیق خود به
کار ببرم .

د : مصاحبه با همکاران
درجلسه ای درشورای آموزگاران در تاریخ ۹۴/۸/۲۹با همکاران در رابطه با دلایل افت تحصیلی تبادل نظر
نمودیم .

معاون آموزشگاه  : بیشتر دلیل گرفتن نمره کم بی توجهی خانواده ها به درس و مشق بچه هاست ، چون
دانش آموزان این منطقه بیشتر دارای مشکلات خانوادگی از قبیل اختلافات والدین ، اعتیاد ، زندانی بودن پدر ،
درآمد کم ، بی سوادی هستند و دیگر جایی برای درس خواندن و یا توجه کردن به فرزندشان ندارند . آنها
اهمیت نمی دهند که فرزندشان ادامه تحصیل کند و بیشتر آنها از جمله اتباع خارجی تا پنجم را که خواندند
دیگر ترک تحصیل می کنند و انگیزه ای برای ادامه تحصیل ندارند” .

نظرات یکی از آموزگاران ” دانش آموزان به دلیل ضعف پایه درسی باتلاش های بسیار معلم و خودشان
باز نتیجه کمی را بدست می آورند . همچنین خانواده ها نقش مهمی در پیشرفت دانش آموزان دارند و باید آنها
را وادار به همکاری نمائیم.”

. مدیر محترم آموزشگاه نیز در برگه ای دلایل افت تحصیلی دانش آموزان را نوشته و در اختیار من قرار
دادند . طبق نوشته های ایشان عواملی همچون:نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه وتحصیل،برخورد والدین با
دانش آموزومحیط نا امن خانواده در افت تحصیلی موثرهستند.

ایشان نوشته اند:”برطرف کردن موارد فوق واجرا نمودن راه کارهای زیر می تواند مفید واقع شود:برنامه
ریزی قابل اجرا،تغذیه مناسب،ایجاد صمیمیت،بررسی با دقت تکالیف در منزل،استفاده از تشویق و….”

پیشینه تحقیق :
تعریف افت تحصیلی “منظور از افت تحصیلی ( )academic drop outکاهش عملکرد تحصیلی و
درسی دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است یا به عبارتی دیگر فاصله قابل توجهی که
بین توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل خود در فعالیتهای درسی وپیشرفت تحصیلی مشهود باشد.

گرچه این تعریف می تواند همان کسانی که به دنبال شکست های پی درپی،از تحصیل عقب مانده اند
رادربر گیرد،اما مفهوم افت تحصیلی صرفاً مردودی یا شکست در امتحانات نیست و می تواند شامل هر دانش
آموزی شود که آموخته های آموزشگاهی او کمتر از توان بالقوه ودر حد انتظار اوست.

براساس این تعریف دانش آموزان تیزهوش نیزممکن است دچار افت تحصیلی وکم آموزی
شوند.”نصیریان()۱۳۸۲

قائمی ( )۱۳۷۸از دلایل عمده ضعف درسی دانش آموزان به موارد زیر اشاره می کند:

تنبلی، کمی هوش و استعداد، اختلافات والدین درگیریهای والدین، روش کار معلم، تبعیض ها،
تنبیهات سخت، سنگینی برنامه، فشارهای روانی، معاشران بد، تمسخر و تحقیرها، محدودیت ها، وابستگی ها، و
… او می نویسد :” شاید ما نتوانیم در مورد اصلاح دانش آموز صددرصد به پیروزی برسیم ولی اصل مسأله باید
مورد توجه قرار گیرد که موفقیت ما می تواند از درصد بالایی برخوردار باشد. به هر حال باید علل زمینه ساز
ضعف درسی مشخص شوند و برای رفع آنها و جبران کمبودها خانه و مدرسه باید رابطه ی تنگاتنگ داشته
باشند. باید برنامه ریزی شود و معلوم باشد که دانش آموز در خانه باید چه ساعتی از روز درس بخواند؟چه
ساعتی بازی کند؟ کی بخوابد؟.این برنامه ریزی باید بر اساس توانائی های او انجام شود.

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

برچسب‌ها:, ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]