آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

گزارش تخصصی 2017-12-17 741 views

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

عنوان گزارش : آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۶

چکیده:

دانش‌آموزان در ایران نقش به سزایی دارند و از قبل نیز داشتند چرا که از این افراد به عنوان سرمایه کشور یاد می‌شود. و این نیز امری مسلم است که یک دانش‌آموز می‌تواند در افکار جامعه و اهداف آن تأثیر گذار مثبت یا منفی باشد. تأثیر گذار مثبت این است که وی بدون این که تحت تأثیر عوامل داخلی یا خارجی باشد، با افکار مثبت خود در جهت بهبود اوضاع مملکت از لحاظ‌های مختلف مثل سیاسی – اجتماعی – اقتصادی- فرهنگی و… گام بردارد و نتایج خوبی نیز بگیرد. ولی تأثیر گذار منفی آن است که وی تحت تأثیر عوامل یا احزاب داخلی و خارجی باشد و از افکار منفی و مخرب خویش در جهت سوء استفاده از فرصت به نفع خویش یا آن حزب و گروه قدم بردارد. دانش‌آموزان یک کشور، به دیگران اثبات کرده اند که هوش و توانایی فکری و استدلالی زیادی دارند. پس می‌توان گفت اکثر اهداف و افکار مثبت آنها می‌تواند در جهت اهداف و افکار مثبت مملکت مفید باشد. و به آن کشور در جهت رسیدن به اهدافش کمک کند. مردم نیز با قبول این امر به آن‌ها اعتماد می‌کنند و از افکار و اهداف آن‌ها پیروی کامل و لازم را به عمل می‌آورند. از آن جایی که درجنگ نرم یک فرهنگ می‌خواهد به زور بر دیگری غالب شود. افکار آن را به سوی خود برای استفاده و منفعت خود سوق دهد. دانش‌آموزان خیلی بهتر می‌توانند با آن مقابله نمایند. اینجانب …………………….. در پژوهش فوق الذکر تصمیم گرفتم دانش‌آموزان مدرسه…………… را با آسیب‌های اجتماعی و مشکلات ناشی از آن آشنا کنم. تا دانش‌آموزان بتوانند خودشان در جلوگیری از نفوذ فرهنگ بیگانه، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و فرهنگ آسیب اجتماعی فرد قابلی باشند. در این پژوهش به کمک راهکار‌های جذاب و دانش‌آموز محور توانستم ابتدا دانش‌آموزان را با انواع آسیب‌های اجتماعی آشنا سازم و سپس به تفهیم و اقدام در رابطه با راهکار‌های ممکن در جهت بهبود شرایط و از بین بردن آسیب‌های اجتماعی بکوشم.

کلید واژه:

آسیب‌های اجتماعی، هنر جویان، دانش‌آموز، تهاجم فرهنگی

مقدمه

نوجوانی دوران پر تلاطم زندگی است ؛ زیرا نوجوانی بهترین دوران زندگی انسان و بهار زندگانی آدمی است.

این دوره، سرشار از شور و شوق، توانایی جسمی و اوافی و فعالیت و نوآوری است. دور نمای زندگی آینده انسان را میتوان بر اساس عملکرد او در دوره نوجوانی پیش بینی کرد. در روایت‌های امامان معصوم (ع) و در گفتار بزرگان اندیشه، این دوره از حیات انسان بسیار مورد توجه و سفارش و تأکید قرار گرفته است. اگر نوجوانان و جوانان کشوری در مسیر سازندگی و آبادانی آن جامعه گام بردارند، و استعدادهای بالقوه خود را به فعالیت برسانند و از تهاجم دشمنان در امان باشند، آن کشور به سمت پیشرفت و بالندگی خواهد رفت و افق‌های رشد و کمالی را در پیش خواهد گرفت. آسیب‌های اجتماعی به مفهوم رفتا ری است که به طریقی با ا نتظا رهای مشترک اعضای یک جا معه سا زگا ری ندا رد وبیشتر افرا د آن را ناپسند ونادرست می‌دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظا ر دا رد از ارزشها وهنجا رها تبعیت کنند ا ما هموا ره عده ای پیدا می‌شوند که پا ره ای ا ز این ا رزشها وهنجا رها را رعایت نمی کنند، جا معه افرادی که هماهنگ و همساز با ا رزشها وهنجا رها باشند سا زگار یا همنوا واشخاصی را که بر خلاف آنها رفتا ر می‌کنند نا سا زگار یا نا همنوا می‌خواند ا ز میان افراد نابهنجار کسی که رفتار نابهنجا رش زودگذر نباشد ودیر گاهی دوام آورد، کجرو یا منحرف نامیده می‌شود ورفتار او را انحراف اجتماعی یا آسیب اجتماعی می‌خوانند. جا معه شناسی و جرم شناسی متوجه آن دسته از نقض هنجا رهاست که توسط عده ی زیادی از مردم گناه تلقی می گردد از این رو انحراف یا آسیب اجتماعی به رفتا رهایی اتلاق می‌گردد که هنجا رهای اجتماعی را نقض کرده و در نتیجه از نظر تعداد بسیا ری از مردم قابل نکوهش است.

دشمنان فرهنگ و تمدن اسلامی نوجوانان و جوان کشور را هدف گرفته اند و برای انحراف آنان سرمایه گذاری کرده اند تا اگر بتوانند با منحرف کردن این قشر توانای جامعه، به آسانی به دیگر اهداف برسند. این حساسیت و دغدغه در مورد ایران اسلامی و چندین برابر است ؛ زیرا ١. نزدیک به بیست میلیون نفر از جمعیت کشور، نوجوان و جوان هستند. ٢. ایران کشوری است که با سیاست‌ها و تجاوزگریهای استکبار جهانی و جهان خواران مخالف است. برای بر حذر داشتن جوانان از شبیخون فرهنگی دشمن و برای تربیت جوانانی برومند، توانا، نوآور، با فکر و اندیشه و با غیرت، باید آنان را هدایت کرد و بر این منظور باید با روحیه جوان و نیازهای عاطفی و روانی او آشنا شد و زبان ارتباطی مناسب با او را جست و جو کرد.

بیان مسئله

گسترش روز افزون آسیب‌های اجتماعی (ترک تحصیل، فرار از مدرسه، اعتیاد، سرقت، تشکیل گروههای معا رض و وندالیسم و…)به ویزه در سال‌های اخیر در بین نوجوانان وهمچنین شیوع مفسده‌های آشکار وپنهان ، افزایش قابل توجه بزهکا ری‌ها وکزروی‌های اجتماعی و آلودگی به مواد مخدر، به ویزه در میان جوانان و نوجوانان جامعه مستلزم تعمق و چا ره اندیشی اساسی است.

دهه ٨٠نقطه انفجار آسیب‌های اجتماعی است و ما نمی توانیم ا ز کاهش یا برطرف کردن این آسیب‌ها صحبت کنیم، زیرا چنین کا ری ممکن نیست و تنها راه چا ره کنترل این آسیب هاست. تمام آسیب‌های اجتماعی میل به گسترش دارند که اگر در شکل ساختا ری به صورت جدی قصد پیشگیری داشته باشیم

، شاید تا حدودی موفق شویم. بنا براین انجام هرگونه برنامه ریزی و فعالیت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین نوجوانان جا معه ا ز چند جهت ضروری است چرا که از یک طرف با کاهش آسیب‌های اجتماعی، ضریب امنیت اجتماعی بالا رفته، ا ز طرف دیگر سرمایه ای که به دلیل افت تحصیلی و فرا ر از مدرسه هزینه می‌شود، کاهش می‌یابد، هزینه هایی که صرف ایجاد ا منیت در جامعه می‌گردد در ا مر آموزش وتعالی فرهنگی جامعه صرف می‌شود، پس می‌طلبد تا در راستای شناخت عوا مل کنترل کننده و کاهش دهنده آسیب‌های اجتماعی تلاش بیشتری کنیم. لذا ضروری است که نظام تربیتی کشور، با در اختیار گذاشتن الگوهای سازنده و متناسب با روحیه نوجوانان و جوانان، آنان را از گرایش به الگوهای دروغین و ویرانگر بازدارند. نوجوانان و جوانان نیروهای سازنده هر جامعه ای هستند؛ جامعه ای سالم و پویا است که قشر نوجوان و جوان آن، از تربیت درست برخوردار باشد. دشمنان جامعه اسلامی، با فهم این واقعیت، از سال‌ها پیش برای انحراف نسل جوان و در نهایت فلج کردن بنیان‌های اصلی جامعه برنامه ریزی کرده است.

لذا باید برنامه سازان فرهنگی کشور، با تمام توان این معضل بزرگ که آینده کشور را هدف تیر زهرآگین خود قرار داده است، مقابله کنند. گرایش نوجوانان و جوانان به فرهنگ غرب، میتواند عواقب و پیش آمدهایی مانند تأثیرگذاری بر بینش ها، نگرش ها، منش ها، رفتارهای سیاسی، اقتصادی و دینی به همراه داشته باشد.

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب………………….. مشاور مدرسه……………… شهرستان………… هستم و مدت ٢٣ سال است که در آموزش و پرورش مشغول به خدمت هستم. که البته یک سال است که در این مدرسه در خدمت دانش‌آموزان هستم. پژوهش مورد نظر در این مدرسه روی دانش‌آموزان انجام گرفته است. بعد از چند روز از آغاز سال تحصیلی متوجه این موضوع شدم که دانش‌آموزان به طور کاملی با مسئله آسیب‌های اجتماعی و تهاجم فرهنگی آشنا نیستند و این آسیب‌ها در برخی از رفتار‌های آن‌ها موج می‌زند. بنا بر این تصمیم گرفتم دانش‌آموزان را با این مقوله آشنا ساخته و از رخنه کردن تهاجم فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی در آنان جلوگیری کنم. در واقع می‌توان چنین استنباط نمود که ریشه ی اغلب آسیب پذیری‌های اجتماعی دانش‌آموزان را باید در عدم آشنایی کافی آنها با مها رتهای اجتماعی دانست ؛به طوری که نقطه ی کوری در رشد شخصیت دلخواه و اجتماعی جوانان وجود دا رد وآن این است که متا سفانه جوانان امروز خود را نشناخته اند وبه توان وقدرت فراوان خود باور ندارند، به علاوه از شرایط وموقعیت اجتماعی خود آگاهی ندا رند. مع الوصف بررسی نقش آموزش مها رتهای اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدا رس ضروری است.

اهداف گزارش تخصصی:

هدف اصلی:

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار مقابله با آنها

اهداف جزئی:

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی

آشناس سازی دانش‌آموزان با راه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص باید دانش‌آموزان بصورت عملی و علمی با آسیب‌های اجتماعی اشنا و راه‌های مقابله با آن را یادبگیرند

جمع آوری اطلاعات

گردآوری اطلاعات اغلب از طریق چهار روش میسر می‌شود. این چهار روش عبارتند از: مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و اسناد و ارقام. هر یک از این چهار روش کاربرد‌ها و ویژگی هایی دارند که لازم است اقدام پژوهان پیش از آغاز و اقدام به پژوهش با این روش‌ها آشنایی کافی را کسب کنند. این که چه روشی یا فنونی در پژوهش کاربرد دارد بستگی به موضوع و هدف آن پژوهش دارد. همه اطلاعاتی که جمع آوری می‌شود شواهد لازم برای اثبات یا رد چیزی نیستند. به بیان دیگر داده‌ها (اطلاعات) مترادف با شواهد نیستند.

شواهد داده هایی هستند که بدان وسیله می‌توانیم درباره ی تغییرات چیزی یا رخدادی داوری کنیم پس برای اثبات یا رد چیزی باید شواهد قابل قبول داشته باشیم.

آسیب اجتماعی پدیده ای است که در جامعه ی ما وجود دارد و همه یا بیشتر نوجوانان و جوانان به سوی یآن سوق داده می‌شوند در هنرستان ما نیز برای مثال وقتی وارد کلاس می‌شدم تعدادی از دانش‌آموزان با موهای ژل زده و گاهی آرایش خفیف در صورت در مقابلم می‌نشستند و وقتی در کلاس با آنها مصاحبه می‌کردم. آنها شخصیت هایی را در زندگی الگوی خود قرار داده بودند که از لحاظ فرهنگی با آنها بیگانه بودند.

متاسفانه با ظهور ماهواره امروزه در اکثر خانواده‌ها نیز ماهواره وجود دارد که با استفاده از صحبت‌های دانش‌آموزانم می‌شد نتیجه گرفت که در بین آنها نیز ماهواره و استفاده کردن از فرهنگ غرب نیز جا خوش کرده است.

گردآوری اطلاعات اغلب از طریق چهار روش میسر می‌شود. این چهار روش عبارتند از: مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و اسناد و ارقام. هر یک از این چهار روش کاربرد‌ها و ویژگی هایی دارند که لازم است اقدام پژوهان پیش از آغاز و اقدام به پژوهش با این روش‌ها آشنایی کافی را کسب کنند. این که چه روشی یا فنونی در پژوهش کاربرد دارد بستگی به موضوع و هدف آن پژوهش دارد. همه اطلاعاتی که جمع آوری می‌شود شواهد لازم برای اثبات یا رد چیزی نیستند. به بیان دیگر داده‌ها (اطلاعات) مترادف با شواهد نیستند.

شواهد داده هایی هستند که بدان وسیله می‌توانیم درباره ی تغییرات چیزی یا رخدادی داوری کنیم پس برای اثبات یا رد چیزی باید شواهد قابل قبول داشته باشیم.

بنا بر این اینجانب در این اقدام پژوهی از روش‌های مصاحبه با دانش‌آموزان و دیگر همکاران و همچنین مشاهده رفتار دانش‌آموزان بهره جستم و به جزئیات زیر رسیدم:

١. دانش‌آموزان آموزه‌های دینی را کمتر رعایت می‌کردند و پروایی از این مسئله نداشتند.

٢٣. اسدترقوبغاگل ویازینمبارزایجماتعوت جیه کمتکرم از کساارل ی هاوی نگمذراشت ته پاشیدیه ن بوود…. وجود داشت و غیبت بین دانش‌آموزان رایج بود.

۴. در موقع صحبت کردن با یکدیگر از شوخیهای نابجا استفاده میکردند.

۵. دانش‌آموزان علاقه ای به مسائل دینی از خود نشان نمی دادند و خشونت و گستاخی در بین آنها موج می‌زد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

نظریه پردازانی چون زیمل و وبلن عامل ایجاد نوآوری را کشمکش‌های طبقاتی می‌دانند و معتقدند طبقه متوسط جامعه همواره در تلاش است به نوعی فاصله خود را با طبقه پایین جامعه از طریق مصرف خودنمایانه و تظاهری حفظ کند. همچنین طبقه پایین جامعه نیز همواره در تلاش است که فاصله موجود با طبقه متوسط را کاهش دهد. بنابر این زیمل و وبلن تقلید در آسیب اجتماعی افراد را همواره عمودی تصور کرده و فرودستان جامعه را پیرو فرادستان جامعه می‌دانستند. حال اینکه این تئوری در جوامع جدید دچار نوعی تقلیل گرایی است. چرا که در دوران معاصر سرمایه داران و طبقه مرفه برای اقشار جامعه مرجعیت ندارند، بلکه عصر ارتباطات و رسانه، گروه‌های مرجع دیگری را در حوزه‌های ورزش، هنر، زیبایی و سیاست و…. به مردم معرفی نموده که حتی ممکن است از لحاظ مکانی فرسنگ‌ها با آنها فاصله داشته باشند. و حتی طبقه مرفه جامعه نیز از آنها پیروی کنند. ضمن اینکه در جوامع امروزی، مفهوم طبقه با دیدگاه مارکسیستی وجود ندارد، به این معنی که دیگر طبقات جوامع آنطور که مد نظر مارکسیست هاست، کشمکش و تضاد آشکار با هم ندارند و طبقات دارای مرزبندی‌های مشخص نیستند. لذا دیدگاه زیمل و وبلن، جایگاه خود را تا حدودی از دست داده اند. و کمتر مورد اعتنا قرار می‌گیرند. اما گرویدن طبقات پایین به سمت مصرف و تقلید از طبقات بالا خود نشان از مرجع بودن این قشر برای قشر پایین جامعه است. نتیجه این کار تشویق گروه‌ها و اقشار جامعه به تقلید از قشر ثروتمند و مرفه جامعه است. این تقلید نیز خود نوعی از مرجعیت قشر مرفه در جامعه را نشان می‌دهد.

همچنین برخی از نظریه پردازان انتقادی مانند مارکوزه، نظام سرمایه داری را عامل مصرف گرایی و رواج مد در جامعه می‌دانند. بحث خرده فرهنگ‌های منحرف و مدگرایی نیز که توسط هبتیج مطرح و بررسی شده است نیز طبق تحقیقات انجام شده در ایران و همچنین تغییر کارکرد مد از نماد مقاومت سیاسی و اعتراض اجتماعی به مصرف گرایی در دنیای معاصر، رفته رفته جایگاه خود را در تبیین مدگرایی جوانان از دست داده است. به عبارت دیگر مد که به منظور نشان دادن اعتراض جنبش‌های اجتماعی در اروپا به وجود آمد، رفته رفته به ابزار مصرف گرایی تبدیل شد.

اما مرتن در نظریه گروه مرجع خود که دارای برد متوسط است، اظهار می‌دارد که از نظر اجتماعی، افراد تحت تأثیر گروه هایی قرار می‌گیرند که به گمان آنها اهمیت زیادی دارند. انسان‌ها برای ارزیابی و داوری خود به گروه هایی مراجعه می‌کنند که چه بسا عضو آن نیستند. این گروه‌ها که به گروه‌های مرجع معروف اند، متولی انتقال برخی هنجار‌ها و تأمین ملاک‌ها و معیار‌های لازم برای ارزیابی و محک زدن رفتار‌ها و باور‌ها ی افراد می‌باشند و به دلیل کارکردهایی که برای افراد و ساختار اجتماعی دارند، به عنوان الگوی ذهنی و عملی مورد توجه قرار می‌گیرند. فستینگر معتقد است هرچه اهمیت گروهی که مبنای مقایسه قرار می‌گیرد، بیشتر باشد فشار برای هم شکلی فرد با گروه بیشتر می‌شود. و هرچه انگیزه فرد برای مقایسه خود با گروه بیشتر باشد، تلاش بیشتری برای تغییر افکار و استعدادهایش برای هم شکلی با گروه خواهد کرد. بنابر این طبق نظریه فستینگر افکار و رفتار فرد در چارچوب روابط گروهی تحت تأثیر دیگران شکل می‌گیرد؛ و فشاربرای همشکلی درگروه به تغییرایده‌ها وعملکرد‌های اعضا منجر می‌شود. (معید فر، ١٣٨٧: ١٣٧)

در این دوران جدید به گفته “بوردیو” مصرف دیگر تنها ارضای یک دسته از نیازهای زیستی ریشه دار نیست، بلکه متضمن نشانه ها، نمادها، ایده‌ها و ارزش‌ها است. همچنین به تعبیر “بودریار” مصرف در دوران جدید روندی است که در آن خریدار کالا از طریق به نمایش گذاشتن کالاهای خریداری شده، به طور فعالی مشغول تلاش برای خلق و حفظ یک حس “هویت “است. (مسعودی فر، ١٣٨٨: ١۶)

فرامرز رفیع پور ریشه مدسازی را در نابرابریهای اجتماعی می‌داند(رفیع پور، ١٣٨٠: ١٧٨) اسپنسر معتقد است مد بر عکس تشریفات موجب رقابت بین اشخاص طبقات بالاتر می‌شود و در واقع نوعی تقلید ناشی از رقابت است نه تقلید ناشی از پسند وستایش (پسندیده، ١٣٧۴:٣۶) و هومنز میگوید از میان اعمالی که شخص انجام میدهد، عملی که بیشتر به پاداش منجر شود احتمال تکرارش افزایش مییابد، لذا میتوان گفت که اگر چه شخص ممکن است در پی تهاجم فرهنگی با گروه خود درگیر شود، ولی در میان همسالان خود مورد تشویق و تأیید قرار میگیرد و نیز در ارتباط با جنس مخالف به موفقیت رسیده و ارزش و منزلت خود را بالاتر میبرد و چون این موفقیت‌ها در راستای این موضوع صورت گرفته اند در نتیجه این عمل بیشتر تکرار میشود. (خسروی زاده، ١٣٨٨)

کج روی‌های اجتماعی، آلودگی به مواد مخدر، بزهکاری، سرقت و به دنبال آن ترک تحصیل، فرار از مدرسه وبرخی دیگر از مفسده‌های آشکار و پنهان از جمله آسیب‌های اجتماعی هستند که مستلزم چاره اندیشی اساسی به ویژه از دوران مدرسه است. مدرسه به عنوان جایگاهی که وظیفه آموزش وپرورش کودکان و نوجوانان را در ساعاتی از شبانه روز بر عهده دارد مهم ترین مکانی است که می‌تواند بر جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار باشد بدون شک ناآشنایی کافی کودکان و نوجوانان با مهارت‌های اجتماعی ریشه اغلب آسیب پذیری‌های اجتماعی آن هاست ؛ از این رو بررسی نقش آموزش مهارت‌های اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. ضمن آن که مدرسه یکی از مورد وثوق ترین محیط‌های اجتماعی است. از سوی دیگر مردم و خانواده‌ها نیز در زمان حضور فرزندانشان در مدرسه، با این محیط در ارتباط هستند. بنابراین دانش‌آموزان در سنی قرار دارند که اگر اطلاعات کافی به آن‌ها داده شود، به ندرت در سنین بالاتر درگیر آسیب‌های گوناگون از جمله آسیب‌های ناشی از مواد مخدر می‌شوند. این وزارت خانه می‌تواند به ٢ شیوه مستقیم و غیرمستقیم برای افزایش سواد اجتماعی دانش‌آموزان گام بردارد.

بنابراین آموزش وپرورش باید برای پرورش نسل خلاق و کارآمد و موثر از این سیاست‌ها وبرنامه‌های کلی استفاده کرده و در جهت تربیت افراد مسئولیت پذیر و آگاه گام بردارد. آموزش وپرورش باید در کلاس‌های خود را برای توسعه برنامه‌های مبتنی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باز کند.

راه حل‌های پیشنهادی:

تألیف کتاب‌های مفید و مورد احتیاج جوانان با نظر به مسائل روز و سبک نوین , می‌تواند مفید و سازنده باشد, همان گونه که مرحوم شهید مطهری در جبهه فرهنگی برای دفاع از فرهنگ اصیل اسلامی به چنین کاری دست زدند. دومین راه مقابله با تهاجم فرهنگی , نظارت عمومی است ,که دین آن را امر به معروف و نهی از منکر نامیده است. تشکیل جلسات مذهب در مساجد, پایگاه‌های مقاومت و تکایا و آشنا کردن جوانان با قرآن , معارف اسلامی , تاریخ انبیا و امامان می‌تواند عامل مهمی در مقابل با تهاجم فرهنگی به حساب آید. از دیگر راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی استفاده از هنر مخصوصا فیلم و تئاتر است. از آن جا که نماز نقش بسیار مهمی در دوری انسان از فساد و تباهی دارد, می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی به حساب آید. از دیگر راهکار‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

آشنا سازی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار

برچسب‌ها:, , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]