حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

۱۳۹۵-۱۰-۰۴
, ۰

حفظ پوشش اتصال شبکه حسگر بی سیم گرههای متحرک خوشهعنوان گزارش: حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۳

چکیده

شبکه حسگر بیسیم متشکل از طیف گستردهای از کاربردهاست. نظارت های امنیتی، مراقبتهای

پزشکی و نظارت بر محیط زیست از عمده کاربردها محسوب میشود. مشکل پوشش در شبکه

حسگر بیسیم اخیراً مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است

به ویژه زمانی که بحث اتصال و بهرهوری انرژی مورد توجه است. این مقاله تمرکزش بر روی مشکل

جایگزینی گرههای حسگر در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از گرههای متحرک میباشد.

بهرهگیری از حسگرهایی با قابلیت تحرک برای بهبود حفظ)پشتیبانی( پوشش کلی با استفاده از

مفهوم خوشهبندی پویا پیشنهاد گردیده است. در راه حل پیشنهادی جهت رفع نقص فرض میشود

اطلاعات محلی در دسترس نمیباشد. گرههای حسگر متحرک با استفاده از عملیات ساده

هندسی مستقر و جایگزین گرههای مرده شوند تا به بازیابی و افزایش پوشش موجود و اتصال

شبکه بپردازند.

واژگان کلیدی: شبکه های حسگر بی سیم ۱ ، پوشش ۲ ، اتصال ۳ ، توزیع ۴ ، خوشه بندی پویا ۵
ادامه مطلب “حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی”


537 views

رابطه سود هر سهم،سود تقسیمی و نسبتهای سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۱۳۹۵-۰۸-۰۴
, , ۰

عنوان گزارش : رابطه سود هر سهم،سود تقسیمی و نسبتهای سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش
تعداد صفحات:۴۳
پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری ، استفاده از اطلاعات است . این عجیب نیست ، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهند . توانایی پیش بینی جوانب غیر قابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم ، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می کند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش بینی مربطو می کنند :

ادامه مطلب “رابطه سود هر سهم،سود تقسیمی و نسبتهای سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس”


517 views
1