حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

۱۳۹۵-۱۰-۰۴
, ۰

حفظ پوشش اتصال شبکه حسگر بی سیم گرههای متحرک خوشهعنوان گزارش: حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۳

چکیده

شبکه حسگر بیسیم متشکل از طیف گستردهای از کاربردهاست. نظارت های امنیتی، مراقبتهای

پزشکی و نظارت بر محیط زیست از عمده کاربردها محسوب میشود. مشکل پوشش در شبکه

حسگر بیسیم اخیراً مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است

به ویژه زمانی که بحث اتصال و بهرهوری انرژی مورد توجه است. این مقاله تمرکزش بر روی مشکل

جایگزینی گرههای حسگر در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از گرههای متحرک میباشد.

بهرهگیری از حسگرهایی با قابلیت تحرک برای بهبود حفظ)پشتیبانی( پوشش کلی با استفاده از

مفهوم خوشهبندی پویا پیشنهاد گردیده است. در راه حل پیشنهادی جهت رفع نقص فرض میشود

اطلاعات محلی در دسترس نمیباشد. گرههای حسگر متحرک با استفاده از عملیات ساده

هندسی مستقر و جایگزین گرههای مرده شوند تا به بازیابی و افزایش پوشش موجود و اتصال

شبکه بپردازند.

واژگان کلیدی: شبکه های حسگر بی سیم ۱ ، پوشش ۲ ، اتصال ۳ ، توزیع ۴ ، خوشه بندی پویا ۵
ادامه مطلب “حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی”


537 views
1