حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

۱۳۹۵-۱۰-۰۴
, ۰

حفظ پوشش اتصال شبکه حسگر بی سیم گرههای متحرک خوشهعنوان گزارش: حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۳

چکیده

شبکه حسگر بیسیم متشکل از طیف گستردهای از کاربردهاست. نظارت های امنیتی، مراقبتهای

پزشکی و نظارت بر محیط زیست از عمده کاربردها محسوب میشود. مشکل پوشش در شبکه

حسگر بیسیم اخیراً مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است

به ویژه زمانی که بحث اتصال و بهرهوری انرژی مورد توجه است. این مقاله تمرکزش بر روی مشکل

جایگزینی گرههای حسگر در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از گرههای متحرک میباشد.

بهرهگیری از حسگرهایی با قابلیت تحرک برای بهبود حفظ)پشتیبانی( پوشش کلی با استفاده از

مفهوم خوشهبندی پویا پیشنهاد گردیده است. در راه حل پیشنهادی جهت رفع نقص فرض میشود

اطلاعات محلی در دسترس نمیباشد. گرههای حسگر متحرک با استفاده از عملیات ساده

هندسی مستقر و جایگزین گرههای مرده شوند تا به بازیابی و افزایش پوشش موجود و اتصال

شبکه بپردازند.

واژگان کلیدی: شبکه های حسگر بی سیم ۱ ، پوشش ۲ ، اتصال ۳ ، توزیع ۴ ، خوشه بندی پویا ۵
ادامه مطلب “حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی”


536 views

الگوریتم مکان یابی مونت کارلو در شبکه سنسور بی سیم سیار

۱۳۹۵-۰۹-۱۱
, ۰

الگوریتم مکان یابی مونت کارلو شبکه سنسور بی سیم سیارعنوان گزارش: الگوریتم مکان یابی مونت کارلو در شبکه سنسور بی سیم سیار

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۹

چکیده

شبکه های حسگر بی سیم به طور گسترده ای در بسیاری از زمینه ها استفاده می شوند.

موضوع تعیین محل گره یک مشکل اساسی و پیش نیاز بسیاری از برنامه های کاربردی است.

با توجه به تحرک گره های حسگر، قرار دادن گره ها در شبکه با چالش های بسیاری روبرو است.
ادامه مطلب “الگوریتم مکان یابی مونت کارلو در شبکه سنسور بی سیم سیار”


474 views

مقاله مقایسه ارزیابی پروتکل مدیریت کلید در شبکه حسگر بیسیم

۱۳۹۵-۰۹-۰۶
, ۰

مقاله مقایسه ارزیابی پروتکل مدیریت کلید در شبکه حسگر بیسیم عنوان گزارش: مقایسه و ارزیابی پروتکل های مدیریت کلید در شبکه حسگر بیسیم

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۲

چکیده

یک شبکه حسگر در حقیقت مجموعهای از تعداد زیادی گرههای حسگر میباشد که در محیط پراکنده شدهاند و هر کدام بطور خودمختار و با همکاری سایر گرهها هدف

خاصی را دنبال میکنند. از مباحث موجود و مهم در شبکه های حسگر، مدیریت کلید های رمزنگاری و روش های توزیع این کلیدها در میان گره های حسگر است.ایجاد

یک رابطه امن به منظور تبادل اطلاعات در این شبکه ها به دلیل ماهیت آنها و قرار گیری گره های حسگر در مکانهای بی مراقبت ،از مباحث بسیار مهم در این شبکه

هاست.به دلیل منابع محدود گره های حسگر،پیاده سازی یک روش مدیریتی به منظور توزیع کلیدها در گره های حسگر کار دشواری است. یکی از مهمترین مسائل در

ادامه مطلب “مقاله مقایسه ارزیابی پروتکل مدیریت کلید در شبکه حسگر بیسیم”


484 views

دانلود گزارش کاربینی حسابداری

۱۳۹۵-۰۸-۲۱
, , ۰

دانلود گزارش کاربینی حسابداری شهرداریعنوان گزارش :دانلود گزارش کاربینی حسابداری شهرداری

نوع فایل: (word)

تعداد صفحات:۳۱

مقدمه

(مطالعه موردی شهرداری رضوانشهر)

شهرداری در بیشتر کشورهای جهان یک نهاد اجرایی محلی است که زیر نظر شهردار اداره می‌شود.

شهرداری، سازمان محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساکنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است که از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشکیل شده است.

ادامه مطلب “دانلود گزارش کاربینی حسابداری”


1,493 views

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﻮﺵ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ


, ۰

عنوان گزارش : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﻮﺵ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

نوع فایل: (pdf) قابل ویرایش
تعداد صفحات:۱۱

چکیده

در طول ده سال گذشته رویکرد به مدیریت کسب و کار در جهان تغییر کرده است. سازمان ها اهمیت تأکید کردن
بر موفقیت در اهدافی که با استراتژی های استاندارد تعریف شده اند را دریافته اند. سازمان ها ترکیب های جدیدی را
بر اساس دانش و شبکه های جدیدی را در پاسخ به شرایط و محدودیت های محیطی و تغییرات سریع شکل
می دهند. درک و استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها، به استراتژی کلیدی برای هر سازمانی تبدیل شده است.
ادامه مطلب “ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﻮﺵ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ”


331 views